01. Decembar. 2015.

Odbor za rad i socijalnu zaštitu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH na 6.  sjednici Odbora, održanoj  01.12.2015.godine, razmatrao je slijedeći: 


D N E V N I  R E D
      

  1. Nacrt Budžeta FBiH za 2016. godinu;
  2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.

Na osnovu člana 44. stav 2., a u vezi sa članom 77. Poslovnika Predstavničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, Odbor podnosi slijedeći:


I Z V J E Š T A J

Ad-1
Nacrt Budžeta FBiH za 2016. godinu


Odbor je zajedno sa predstavnicima Federalnog ministarstva finansija obavio detaljnu raspravu o Nacrtu Budžeta FBiH za 2016. godinu, te jednoglasno usvojio slijedeće:

Z A K L J U Č K E

  1. Odbor predlaže Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH da podrži navedeni Nacrt Budžeta FBiH za 2016. godinu;
  2. Odbor predlaže da se o Nacrtu Budžeta FBiH za 2016. godine obavi javna rasprava u roku koje odredi Predstavnički doma Parlamenta FBiH.

Ad-2
Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici

Odbor je uz prisustvo predstavnice Federalnog ministarstva pravde detaljno razmotrio Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, te jednoglasno usvojio slijedeće:

Z A K LJ U Č K E

  1. Uvažavajući značaj pitanja obuhvaćenih ovim zakonom, Odbor  predlaže da se Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici razmatra u redovnoj proceduri, te da se o njemu obavi javna rasprava u roku od 90 dana;
  2. Odbor sugeriše Vladi FBiH i Federalnom ministarstvu pravde da prilikom provođenja javne rasprave zatraže i mišljenja o navedenom Zakonu od nadležnih kantonalnih ministarstava,
  3. Odbor traži od Vlade FBiH i Federalnog ministarstva pravde da se okvirno odrede  o iznosu finansijskih sredstava koja su potrebna za realizaciju ovog Zakona.

Za izvjestioca u Predstavničkom domu određen je gosp. Refik Hankić, predsjednik Odbora.

                                                                                                                      PREDSJEDNIK ODBORA

                                                                                                                      Refik Hankić