25. Januar. 2016.

Odbor za zdravstvo Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je na 5. sjednici Odbora, održanoj dana 25.01.2016. godine, razmatrao slijedeći:

D N E V N I  R E D

  1. Nacrt zakona o hemikalijama;
  2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH;
  3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH za 2016. godinu;

Na osnovu člana 44. stav 2. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, Odbor podnosi slijedeći:

 

I Z V J E Š T A J

Ad-1
Nacrt zakona o hemikalijama

Odbor za zdravstvo je zajedno sa gđom Snježanom Bodnaruk, sekretarom Federalnog ministarstva zdravsta detaljno razmotrio Nacrt zakona o hemikalijama, te jednoglasno usvojio slijedeći:

Z A K LJ U Č A K

  1. Odbor smatra da je Nacrt zakona o hemikalijama dobra osnova za izradu Prijedloga zakona, te predlaže Predstavničkom domu Parlamenta FBiH da ga usvoji u formi kako je predložen od predlagača.

Ad-2
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH

Odbor za zdravstvo je zajedno sa gosp. Ahmedom Novo, direktorom Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH obavio detaljnu raspravu o Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH. Nakon iscrpne rasprave, a uvažavajući stavove Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH, Odbor je sa pet glasova za, i dva glasa protiv usvojio slijedeće:

 


Z A K L J U Č K E

  1. Odbor podržava Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH, te  predlaže Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH da podrži navedeni Prijedlog Odluke;
  2. Odbor smatra da odluke koje se tiću zdravstva i zdravstvenih radnika trabaju sadržavati i usaglašeno mišljenje Ljekarske/liječničke komore  FBiH.

Ad-3
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH za 2016. godinu

Odbor je zajedno sa gđom Jasminkom Kurilić, direktoricom Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH, obavio detaljnu raspravu o Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plana Zavoda za tranfuzijsku medicinu FBiH za 2016. godinu. Nakon iscrpne rasprave u kojoj su članovi i članice Odbora predložili konkretna i korisna mišljenja, Odbor je sa pet glasova za i dva suzdržana glasa usvojio slijedeće:

Z A K LJ U Č K E

  1. Odbor smatra da je Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plana Zavoda za tranfuzijsku medicinu FBiH za 2016. godinu prihvatljivi, te predlaže Predstavničkom domu Parlamenta FBiH da podrži navedeni Prijedlog Odluke.
  2. Odbor je konstatirao da je Zavoda za tranfuzijsku medicinu Federacije BiH zdravstvena ustanova od posebnog javnog interesa jer obavlja tranfuzijsku djelatnosti, i osigurava sigurnost snadbjevanja krvi i krvnih sastojaka na području cijele Federacije BiH. U vezi s tim, Odbor sugeriše Vladi FBiH da ispuni svoje obaveze i obezbijedi redovnu isplatu planiranih transfera, kao i redovnog doznačavanja 1/12 (jedna dvanaestina) a u skladu sa Zakonom o izvršenju budžeta FBiH.
  3. Odbor sugeriše Vladi FBiH da poduzme aktivnosti na realizaciji Odluke Vlade FBiH o otvaranju posebne potrošačke jedinice „Zavod za tranfuzijsku medicinu FBiH“ u okviru budžetskog razdjela Federalnog ministarstva zdravstva (V. broj 938/09 od 30.11.2009), i u skladu sa navedenom Odlukom vrši planiranje sredstava za finansiranje navedenog Zavoda na osnovu detaljnog finansijskog plana, te da uskladi nivo finansiranja. Prema tome, Odbor smatra da ukoliko Vlada FBiH nema finansijskih mogučnosti za provedbu navedene Odluke, potrebno je Odluku staviti van snage.
  4. Odbor je upoznat da Zavod za tranfuzijsku medicinu FBiH će biti u mogućnosti da posluje i ispunjava svoje obaveze najkasnije do septembra mjeseca 2016. godine zbog neredovnog uplaćivanja planiranih mjesečnih tranši. Odbor traži od Vlade FBiH da prilikom izrade rebalansa Budžeta FBiH za 2016. godinu planira Zakonom predviđena finansijska sredstva za Zavod za tranfuzijsku medicinu.


Za izvjestioca u Predstavničkom domu određen je Prim.dr. Tarik Arapčić, predsjednik Odbora.

 

                                                                                                      PREDSJEDNIK ODBORA
                                                                                                                                                                                                                                                                                         Prim. dr. Tarik Arapčić