22. Februar. 2016.

Odbor za zdravstvo Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je na 6. sjednici Odbora, održanoj dana 22.02.2016. godine, razmatrao slјedeći:

D N E V N I  R E D

  1. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti, predlagač: Dennis Gratz- skraćeni postupak;
  2. Odluka o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije BiH za 2016. godinu.


Na osnovu člana 44. stav 2. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, Odbor podnosi sliјedeći:

I Z V J E Š T A J

Ad-1
Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti, predlagač: Dennis Gratz- skraćeni postupak

Odbor za zdravstvo je zajedno sa g. Dennisom Gratzom, predlagačem Prijedloga zakona, kao i gđom Snježanom Bodnaruk, sekretarom Federalnog ministarstva zdravsta detalјno razmotrio Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti, te jednoglasno usvojio sliјedeći:

Z A K L J U Č A K

  1. Uvažavajući znaćaj koji imaju medicinski biolozi i genetičari, a koji se tretiraju navedenim Prijedlogom zakona, kojim se traži dodavanje Komore medicinskih biologa i genetičara na listi komora koje se osnivaju i u koje se zdravstveni radnici udružuju, Odbor smatra da se navedena oblast treba tretirati posebnim zakonom, a ne navedenim Prijedlogom zakona.


Ad-2
Odluka o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije BiH za 2016. godinu

Odbor za zdravstvo je zajedno sa gđom Novkom Agić, direktoricom Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH , te jednoglasno usvojio slјedeći:

 

Z A K L J U Č A K

Odbor predlaže da se sa dnevnog reda 8. redovne sjednice Predstavničkog doma skine 17. tačka Odluka o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti za 2016. godine, jer se ne radi o Odluci, već o Informaciji Federalnog ministarstva zdravstva, a na osnovu člana 82. stav 4. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) Parlament se samo informiše, a ne i izjašnjava o tome.

Za izvjestioca u Predstavničkom domu određen je prim.dr Tarik Arapčić, predsjednik Odbora.

 

                                                                                                      PREDSJEDNIK ODBORA
                                                                                                                                                                                                                                                                                        Prim. dr Tarik Arapčić