22. Februar. 2016.

Odbor za rad i socijalnu zaštitu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH na 7.  sjednici Odbora, održanoj  22.02.2016.godine, razmatrao je slijedeći: 

D N E V N I  R E D
      

  1. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, predlagač. Dennis Gratz- skraćeni postupak;
  2. Nacrt zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima;
  3. Razno:

a) Incijativa za davanje autentičnog tumačenja odredbi poglavlja VI. - zaštita radnika u dijelu koji tretira zaštitu majki porodilja Zakona o radu, koju je dostavila Komisija za zaštitu ljudskih prava i sloboda, a kao radno tijelo zaprimili od gđe Maide Zukić iz Zenice;
b) Inicijativa za usvajanje Zakona o uvezivanju radnog staža u Federaciji BiH od Udruženja otpuštenih radnika iz Republike Hrvatske „UGOR“ Jelah- Tešanj;
c) Inicijativa gosp. Davora Vuletića, zastupnika Predstavničkog doma, a u vezi sa preporukom Tužilaštva Federacije BiH.

Na osnovu člana 44. stav 2., a u vezi sa članom 77. Poslovnika Predstavničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, Odbor podnosi slijedeći:

I Z V J E Š T A J

Ad-1
Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, predlagač. Dennis Gratz- skraćeni postupak

Odbor je zajedno sa g. Dennisom Gratzom, predlagačem Prijedloga  zakona,  kao i gđom. Jasminom Hercegovac, predstavnicom Federalnog ministarstva rada i socijalne politike obavio detaljnu raspravu o navedenom Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, te jednoglasno usvojio slijedeći:

Z A K L J U Č A K

  1. Odbor predlaže Predstavničkom domu da  Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, predlagača. Dennisa Gratza- skraćeni postupak razmatra po redovnom postupku.


Ad-2
Nacrt zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima

Odbor je uz prisustvo predstavnika Federalnog ministarstva finansija, kao i predstavnika Federalnog ministarstva rada i socijalne politike detaljno razmotrio Nacrt zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima,  te jednoglasno usvojio slijedeći:

Z A K LJ U Č A K

  1. Odbor predlaže Predstavničkom domu da Nacrt zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima razmatra u redovnoj proceduri.


Ad-3
   Razno:

a) Inicijativa za davanje autentičnog tumačenja odredbi poglavlja VI. - zaštita radnika u dijelu koji tretira zaštitu majki porodilja Zakona o radu, koju je dostavila Komisija za zaštitu ljudskih prava i sloboda, a kao radno tijelo zaprimili od gđe Maide Zukić iz Zenice

Odbor je zajedno sa gđom Aidom Mikulić, predstavnicom Federalnog ministarstva rada i socijalne polike razmotrio Inicijativu za davanje izvornog tumačenja odredbi poglavlja VI. Zaštita radnika u dijelu koji tretira zaštitu majki porodilja Zakona o radu, koju je u parlamentarnu proceduru, dostavila Komisija za zaštitu ljudskih prava i sloboda, a kao radno tijelo zaprimili od gđe Maide Zukić, iz Zenice.

Odbor je upoznat sa izjašnjenjem Vlade Federacije BiH o navedenoj Inicijativi.

Odbor je detaljno razmotrio navedenu Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja odredbi Zakona o radu, te jednoglasno usvojio slijedeći:


Z A K L J U Č A K

  1. Odbor  nije prihvatio Inicijativu za autentičnim tumačenjem odredbi poglavlja VI. - zaštita radnika u dijelu koji tretira zaštitu majki porodilja Zakona o radu, koju je dostavila Komisija za zaštitu ljudskih prava i sloboda, a kao radno tijelo zaprimili od gđe Maide Zukić iz Zenice.


b) Inicijativa za usvajanje Zakona o uvezivanju radnog staža u Federaciji BiH od Udruženja otpuštenih radnika iz Republike Hrvatske „UGOR“ Jelah- Tešanj

Odboru je proslijeđena Inicijativa broj: 01,01/c-02-1898/15 za usvajanje Zakona o uvezivanju radnog staža u Federaciji BiH Udruženja otpuštenih radnika iz Republike Hrvatske „UGOR“ Jelah- Tešanj, a koja se odnosi na rješavanje pitanja uvezivanja radnog staža građana koji su u periodu 1991. do 1995. godine nezakonito ostali bez posla i svih prava stečenih radom i boravkom u Republici Hrvatskoj.  U vezi s tim, Odbor sugeriše Predstavničkom domu da navedenu Inicijativu uputi Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine.


c) Inicijativa gosp. Davora Vuletića, zastupnika Predstavničkog doma, a u vezi sa preporukom Tužilaštva Federacije BiH

Odbor je proslijeđena Inicijativa broj: 01,01/c-02-1898/15 gosp. Davora Vuletića, zastupnika Predstavničkog doma, vezano za preporuke Tužilaštva Federacije BiH da u okviru svojih kapaciteta i zakona regulišu njegov rad i usmjere svoje aktivnosti na pokretanje istražnih postupaka u slučajevima doprinosa za fond Penzijskog i invalidskog osiguranja i Zavoda zdravstvenog osiguranja od strane javnih preduzeća i javnih ustanova Federacije BiH, te u kojima Federacija BiH ima većinsko vlasništvo. Odbor je razmotrio navedenu Inicijativu i konstatirao da navedena inicijativa nije u nadležnosti Odbora.

Za izvjestioca u Predstavničkom domu određen je gosp. Refik Hankić, predsjednik Odbora.

                                                                                                                      PREDSJEDNIK ODBORA

                                                                                                                      Refik Hankić