18. Decembar. 2015.

Na osnovu člana 49. a u vezi sa članom 64. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH (Službene novine Federacije BiH  br.69/07. i 2/08.) zakazujem 2.  sjednicu Komisije za jezička pitanja, koja će se održati u petak 18.12.2015. godine u 11.00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I  R E D

  1. Prijedlog zakona o faktoringu,
  2. Tekuća pitanja.

 

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta FBiH , ulica Hamdije Kreševljakovića br. 3, pri kabinetu potpredsjedavajućih Predstavničkog doma, sala 103/I.


S poštovanjem,
 

Na osnovu člana 64., a u vezi sa članom 44. stav 2. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, Komisija za jezička pitanja Predstavničkom domu posnosi sljedeći:

I Z V E Š T A J

Komisija za jezička pitanja Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na svojoj 2. sjednici, održanoj 18.12.2015. godine, razmatrala je sljedeće:

- Utvrđivanje istoznačnosti tekstova zakona i drugih materijala planiranih za 6. sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

Komisija je u pogledu istoznačnosti tekstova konstatovala da su uočene pojedinosti koje bi mogle upućivati na njihovo različito tumačenje.

Komisija je posebnu pažnju usmjerila na:

  • Prijedlog zakona o faktoringu

 Prema ocjenama članova Komisije istoznačnost tekstova detaljnije analiziranog zakona je upitna, kao i sa stajališta usaglašenosti teksta s normama, ocjena je da postoje odstupanja na svim nivoima jezičke strukture. Pogreške su dakle, evidentirane na pravopisnom, gramatičkom  i leksičkom planu, što mogu dokazati  i sljedeći primjeri: Prisutna je nedosljednost u formulaciji, pa tako u članu 2. stav 3.i 13., na hrvatskom jezičkom standardu, piše: “ dužničko-vjerovničke odnose”, dok na bosanskom i srpskom jezičkom standard piše: “ odnose dužnik-povjerilac”. Također, u istom članu,  između stava 18. i 19. je nepotreban veznik “ili”.

U članu 18. u stavu 2. rečenica je konfuzna, nejasna, dok bi u stavu 3. istog člana, kao i u članu 22. stav 1. trebalo preformulisati  rečenice, kako bi se izbjegao pasiv.

U članu 32. stav 2. tačka a), kao i u članu 39. stav 4. tačka 9) Zakona, na srpskom i bosanskom jezičkom standardu piše: “bilanca uspjeha”, dok na hrvatskom piše “ računa dobiti i gubitka
Nedosljednost u upotrebi naziva se ogleda u članu 34. u tačkama b) i d), u članu 71. stav 1., u članu 88. (naslov člana), u članu 98. stav 2., gdje piše “ faktoring društvo”, dok je u ostatku teksta “ društvo za faktoring
U članu 2. tački 11), na srpskom jezičkom standard piše: “ Prodavac je prodavac tražbine i dužnik...”, na hrvatskom : “Prodavatelj je prodavatelj tražbine i verovnik..” i na bosanskom jezičkom standardu: “ Prodavac je prodavac tražbine i povjerilac...”

Prema navedenom, Komisija naglašava da materijali nisu zadovoljili niti jednu jezičku normu, te posebo naglašava nužnost lektorske obrade materijala koji se iz Vlade Federacije Bosne i Hercegovine upućuju u parlamentarnu proceduru.

U skladu sa članom 53. Poslovnika Predstavničkog doma za izvjestiteljicu je određena Zana Marjanović, predsjednica Komisije.                                                                                        PREDSJEDNICA KOMISIJE

                                                                                         Zana Marjanović