21. Mart. 2016.

Na osnovu člana 49. stav 2., a u vezi sa članom 76. Poslovnika Predstavničkog-Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, sazivam 3. Sjednicu Odbora za boračka i invalidska pitanja Predstavničkog-Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za ponedeljak 21.03.2016. god. sa početkom u 14,00 sati,sala br.320/III Paralamenta Federacije BiH.

Za sjednicu predlažem sljedeći:


D N E V N I      R E D

 

  1. Prijedlog zakona o izmj. i dop. Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko -invalidske zaštite- skraćeni postupak
  2. Razno


Na osnovu člana 49.stav 2., a u vezi sa članom 76. Poslovnika Predstavničkog doma  Parlamenta  Federacije BiH, Odbor podnosi sljedeći :

 I Z V J E Š T A J

1.Prijedlog zakona o izmj. i dop. Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko- invalidske zaštite-skraćeni postupak;

Uvodnu riječ je dao Salko Bukvarević,ministar za boračka pitanja u Vladi FBiH i detaljno obrazložio Prijedlog ovog zakona.
Članovi Odbora su jednoglasno usvojili sljedeći :

Z A K LJ U Č A K

Članovi Odbora prihvataju izmjene i dopune Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko -invalidske zaštite-skraćeni postupak, s tim da ministar iznese podatke na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta  Federacije BiH.


Na osnovu člana 53. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za izvjestioca je određen poslanik Esad Bašagić, predsjednik Odbora.


PREDSJEDNIK  ODBORA
Esad  Bašagić,s.r.