18. Maj. 2016.

Na osnovu člana 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

11. redovnu sjednicu  Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za srijedu i četvrtak,  18. i 19.  maja 2016. godine, sa početkom u 10  sati.

Za  11. redovnu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

  1. Prijedlog Zakona o finansijskom poslovanju,
  2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH,
  3. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u FBiH,
  4. Nacrt Zakona o veterinarsko – medicinskim proizvodima,
  5. Nacrt Programa rada Predstavničkog doma Parlamenta FBiH za 2016. godinu,
  6. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru broj 1 o Amandmanu na Ugovor o zajmu od 27. oktobra 2011. godine između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj za Projekat izgradnje gradskih saobraćajnica u Sarajevu,
  7. Izvještaj o izvršenju Budžeta FBiH za period 01. januar do 31. decembar 2015. godine,
  8. Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti institucije Ombudsmena za ljudska prava BiH za 2015. godinu,
  9. Usaglašavanje tekstova zakona različito usvojenih u domovima Parlamenta FBiH,
  10. Izbori i imenovanja.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

S poštovanjem,                                                                                               

PREDSJEDAVAJUĆI
Edin Mušić

ZAPISNIK