16. Maj. 2016.

Zakonodavno-pravna komisija Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH (u daljem tekstu: Komisija) održala je 16.05.2016. godine 13. sjednicu kojoj je prisustvovalo  8 članova od ukupno 11 članova Komisije. Sjednici Komisije su po određenim točkama dnevnog reda bili nazočni predstavnici predlagatelja. Komisija je prema jednoglasno utvrđenome dnevnom redu razmatrala:

  1. Prijedlog zakona o financijskom poslovanju,
  2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji BiH,
  3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju kaznenih sankcija u Federaciji BiH,
  4. Nacrt zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima.

Temeljem članka 44. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, Komisija Zastupničkome domu podnosi sljedeći

I  Z  V  J  E  Š  T  A  J

1. Prijedlog zakona o financijskom poslovanju

          Komisija je u općem pretresu, uz jedan suzdržan glas, utvrdila mišljenje da je Prijedlog zakona o financijskom poslovanju dostavljen od Premijera i Vlade Federacije BiH kao ovlaštenog predlagatelja i da postoji ustavni temelj za donošenje ovoga zakona.
          Komisija predlaže Zastupničkome domu da Prijedlog zakona o financijskom poslovanju donese u predloženome tekstu.

2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji BiH,

           Komisija je u općem pretresu jednoglasno utvrdila mišljenje da je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji BiH dostavljen od Premijera i Vlade Federacije BiH kao ovlaštenog predlagatelja i da postoji ustavni temelj za donošenje ovoga zakona.
           Komisija predlaže Zastupničkome domu da Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji BiH donese u predloženome tekstu.

3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju kaznenih sankcija u Federaciji BiH

          Komisija je u općem pretresu, sa pet glasova za i tri glasa protiv, utvrdila mišljenje da je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju kaznenih sankcija u Federaciji BiH dostavljen od Premijera i Vlade Federacije BiH kao ovlaštenog predlagatelja i da postoji ustavni temelj za donošenje ovoga zakona.
          Komisija je u raspravi u pojedinostima ukazala da predlagač treba do utvrđivanja Prijedloga zakona da preispita sljedeće odredbe Nacrta zakona u smislu njihove usklađenosti sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH i to:
- u članku 1. stavak 2. u trećem redku odredbe „na prijedlog federalnog ministra“ treba preispitati u smislu njihovog eventualnog brisanja jer se ne radi o upravnoj organizaciji koja je u sastavu ministarstva već je samostalna upravna organizacija;
- u članku 1. stavak 3. treba preispitati dužinu trajanja mandata direktora i zamijenika direktora i usklađenosti sa odredbama Zakona o državnoj službi, zatim uopće institut zamijenika direktora koji ne postoji u sistemu državne službe;
- u članku 2. stavak 2. u drugom redku odredbe „koji raspisuje i provodi organ državne službe“ treba precizirati u smislu da se naznači koji organ državne službe;
- u članku 2. treba preispitati u stavku 3. dužinu trajanja mandata pomoćnika direktora koja nije sukladna odredbama Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, kao i odredba „uz saglasnost federalnog ministra“;
- u članku 3. termin „osobe zaposlene u kazneno-popravnim zavodima“ treba preispitati sa aspekta usklađenosti sa člankom 74. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH u kojem je upotrebljen termin „državni službenici u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija“.
          Komisija predlaže Zastupničkome domu da prihvati Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju kaznenih sankcija u Federaciji BiH kao osnovu za utvrđivanje Prijedloga zakona, imajući u vidu prijedloge i  sugestije koje je na Nacrt zakona dala Komisija.

4. Nacrt zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima

          Komisija je u općem pretresu jednoglasno utvrdila mišljenje da je Nacrt zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima dostavljen od Premijera i Vlade Federacije BiH kao ovlaštenog predlagatelja i da postoji ustavni temelj za donošenje ovoga zakona, uz prijedlog Komisije da se imajući u vidu i aspekte podijeljene ustavne nadležnosti Federacije BiH i kantona do utvrđivanja Prijedloga zakona pribave i mišljenja kantonalnih skupština o ovom zakonu.
          Komisija je u raspravi u pojedinostima dala sugestiju da se u članu 5. Nacrta zakona izvrši preciziranje teksta u skladu sa odredbama Ustava Bosne i Hercegovine.
          Komisija predlaže Zastupničkome domu da prihvati Nacrt zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima kao osnovu za utvrđivanje Prijedloga zakona.

 


Za izvjestitelja Komisije na sjednici Zastupničkoga doma određen je zastupnik Boris Barun, predsjednik Komisije.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Boris Barun, v.r.