19. Maj. 2016.

Odbor za rad i socijalnu zaštitu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH na 8.  sjednici Odbora, održanoj  19.04.2016.godine, razmatrao je slijedeći: 

D N E V N I  R E D
      

 1. Nacrt zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju,
 2. Prijedlog Programa rada Odbora za rad i socijalnu zaštitu za 2016. godinu,
 3. Razno:

a) Inicijativa za ukidanjem davanja autentičnog tumačenja zakona ili drugog akta.
Na osnovu člana 44. stav 2., a u vezi sa članom 77. Poslovnika Predstavničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, Odbor podnosi slijedeći:

I Z V J E Š T A J
Ad-1
Nacrt zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Odbor je zajedno sa g. Kenanom Spahićem, predstavnikom Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, kao i g. Emirom Hodžićem, predstavnikom Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje obavio detaljnu raspravu o Nacrtu zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, te jednoglasno usvojio slijedeći:

Z A K L J U Č A K

 1. S obzirom na važnost materije koju reguliše navedeni Zakon, Odbor smatra da Vlada FBiH, te Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, kao i Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje trebaju provesti javnu raspravu o Nacrtu zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Ad-2
Prijedlog Programa rada Odbora za rad i socijalnu zaštitu za 2016. godinu

Predsjednik Odbora g. Refik Hankić upoznao je prisutne članove i članice Odbora  o navedenoj tački dnevnog reda, te predložio prijedlog Programa rada Odbora za rad  i socijalnu zaštitu za 2016. godinu za uvrštavanje u Program rada Predstavničkog doma.

Nakon detalјne rasprave u kojoj su članovi/ce Odbora ponudili konkretne i korisne prijedloge, Odbor je jednoglasno predložio Predstavničkom domu slijedeći


PROGRAM RADA:

A) Ocjena neophodnosti  i prijedlog za donošenje zakonskih okvira i unapređenje postojećih zakona:

 1. Zakon o sigurnosti i zdravlјu na radu FBiH,
 2. Zakon o štrajku,
 3. Izmjene Zakona o posredovanju u zapošlјavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih u FBiH,
 4. Zakon o porodičnoj i dječijoj zaštiti,
 5. Zakon o socijalnoj zaštiti i socijalnoj sigurnosti FBiH,
 6. Izmjene Zakona o vijeću uposlenika FBiH,
 7. Zakon o organizacijama osoba sa invaliditetom;

B) Unapređenje strateškog okvira:

 1. Strategija ukupnog socijalnog sektora u FBiH,
 2. Strategija borbe protiv porodičnog nasilјa u FBiH;

C) Dostavlјanje Odboru i Parlamentu FBiH izvještaja o radu institucija iz oblasti rada i socijalne zaštite na nivou Federacije BiH:

1. Izvještaj o radu Fonda za zapošlјavanje i rehabilitaciju osoba sa invaliditetom u FBiH, a u skladu sa
   Konvencijom UN-a o pravima osoba s invaliditetom,
2.Izvještaj o kriterijima i dodijelјenim grantovima kao i o njihovoj realizaciji u oblasti socijalne politike;
3.Izvještaj o stanju i  radu ustanova socijalne zaštite čiji je osnivač FBiH,
4. Informacija o realizaciji zaklјučaka o uvezivanju staža,
5. Izvještaj o realizaciji Protokola između Vlade i SSS BiH u oblasti rada i socijalne politike,
6. Izvještaj o stanju lјudskih prava i socijalne zaštite iz rada Gender Centra FBiH;

Ostalo:

 1. Praćenje realizacije zaklјučaka Parlamenta i Odbora,
 2. Analiza stvorenih uslova za participaciju NVO, Sindikata poslodavaca i ostalih dijelova civilnog društva u radu radnih tijela kao i Parlamenta,
 3. Organiziranje tematskih radionica i sjednica Odbora i Parlamenta,
 4. Aktivnosti  na realizaciji aktuelnih pitanja iz domena rada Odbora i obraćanje  Odboru.

 
Ad-3
      Razno:

a) Inicijativa za ukidanjem davanja autentičnog tumačenja zakona ili drugog akta

Odbor ponovo traži da se realizira Inicijativa, koja je upućena 23.04.2015. godine  broj: 01/22-02-314/15.  Prema tome, Odbor traži da se Radnoj grupi za izmjenu Poslovnika Predstavničkog doma i Kolegiju Predstavničkog doma Parlamenta FBiH uputi prijedlog za  brisanje dijelova Poslovnika ovog doma, a u vezi sa davanjem autentičnog tumačenja zakona ili drugih akata i to od člana 207. do člana 214., te da se umjesto dosadašnje prakse davanja autentičnog tumačenja zakona ili drugih akata izvrše izmjene i dopune zakona  (a prema preporukama sa Twinning projekta – Jačanje uloge parlamenata u Bosni i Hercegovini u kontekstu integracija u Evropsku uniju).  

Za izvjestioca u Predstavničkom domu određen je gosp. Refik Hankić, predsjednik Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA
Refik Hankić