30. Maj. 2016.

Na osnovu člana 96. stav 4. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

12. Vanrednu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za ponedjeljak, 30. maja 2016. godine, sa početkom u 12  sati.

Za  vanrednu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

  1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku – hitni postupak,
  2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

S poštovanjem,                                                                                               

PREDSJEDAVAJUĆI
Edin Mušić

ZAPISNIK