26. Juli. 2016.

Na osnovu člana 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

13. redovnu sjednicu  Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za utorak i srijedu,  26. i 27.  jula 2016. godine. Sjednica će počet sa radom nakon završetka 10. redovne sjednice.

Za  13. redovnu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D
 

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o Komisiji za vrijednosne papire, predlagač: Ismet Osmanović – hitni postupak,
 2. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu – skraćeni postupak,
 3. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti – skraćeni postupak,
 4. Nacrt zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja, predlagač: Ismet Osmanović,
 5. Nacrt Zakona o registru finansijskih izvještaja,
 6. Nacrt Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH,
 7. Prijedlog Odluke o izvještaju o radu Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2014. godinu i Prijedlog Odluke o izvještaju o radu Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2015. godinu,
 8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izvještaje o radu Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH za 2015. godinu,
 9. Dokument okvirnog Budžeta FBiH za period 2017. – 2019. godine,
 10. Informacija o stanju sigurnosti na području FBiH za period januar – decembar 2015. godine,
 11. Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za 2015. godinu,
 12. Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za period 01.01. – 31.03. 2016. godine,
 13. Izvještaj o stanju poljoprivrede („Zeleni izvještaj“) u FBiH za 2015. godine,
 14. Izvještaj  o radu Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, sa  Informacijom o bankarskom  sistemu  Federacije Bosne i Hercegovine  sa 31.12.2015. godine, Informacijom  o mikrokreditnom sistemu Federacije  Bosne i Hercegovine  sa 31.12.2015. godine, Informacijom o sektoru lizinga u Federaciji Bosne i Hercegovine  sa 31.12.2015. godine  i Izvještaj o radu  samostalnog odjela ombudsmena za bankarski sistem za period 01.01.-31.12.2015. godine,
 15. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2015. godinu,
 16. Izvještaj o radu Komisije za koncesije FBiH za 2015. godinu,
 17. Izvještaj o radu za 2015. godinu i Finansijski plan sa Programom rada za 2016. godinu Komisije za vrijednosne papire FBiH,
 18. Izbori i imenovanja.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

S poštovanjem,

PREDSJEDAVAJUĆI
Edin Mušić

ZAPISNIK