13. Juli. 2016.

Komisija za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH je na 5. sjednici, održanoj 12.07.2016. godine, razmatrala sljedeći:

D N E V N I  R E D

  1. Usvajanje Zapisnika 4. sjednice,
  2. Nacrt Zakona o šumama,
  3. Nacrt Zakona o premjeru i registraciji nekretnina,
  4. Nacrti  zakona o Gradu Goraždu, Gradu Cazinu i Gradu Livnu,
  5. Inicijativa za davanje autentičnog tumačenja člana 20. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH (podnosilac: Tahir Nuhic, ministar Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona),
  6. Peticija građana MZ Mokro u vezi sa Inicijativom GV Široki Brijeg za formiranjem MZ Brig,
  7. Tekuća pitanja.

U skladu sa članom 67. a u vezi sa članom 44. stav 2. Poslovnika o radu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, Komisija Domu podnosi sljedeći:

I Z V J E Š T A J

Ad – 1 
Zapisnik 4. sjednice Komisije za lokalnu samoupravu jednoglasno je usvojen.


Ad – 2
Uime Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o Nacrtu Zakona o šumama obrazlagala je Danica Cigelj sa saradnicima Kemom Kadrićem i Elvirom Gigićem.
Komisija je nakon rasprave predložila sljedeće:

Z A K LJ U Č K E

  1. Komisija se o Nacrtu Zakona kao osnovi za izradu prijedloga Zakona izjasnila sa tri glasa za i tri uzdržana glasa.
  2. Muhamed Ibrahimović, član Komisije, predložio je zaključak da Nacrt Zakona može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Zakona a da se primjedbe i sugestije koje je ponudio Savez općina i gradova usvoje. Predloženi zaključak je dobio dva glasa za i četiri uzdržana glasa.
  3. Jasmina Zubić, članica Komisije, prijedložila je zaključak da se raspravlja o Nacrtu Zakona o šumamam koji se već nalazi u parlamentarnoj proceduri od 2013. godine i koji je usvojen na Predstavničkom domu. Predloženi zaključak je dobio dva glasa za i četiri uzdržana glasa.


Ad – 3
Komisija o Nacrtu Zakona o premjeru i registraciji nekretnina nije raspravljala, budući da sjednici nije prisustvovao predlagač.

Ad – 4
Komisija za lokalnu samoupravu smatra da nacrti zakona o Gradu Goraždu, Gradu Cazinu i Gradu Livnu mogu poslužiti kao osnova za izradu prijedloga zakona. Savez općina i gradova je dao primjedbu da nisu konsultovani o ovim nacrtima zakona.

Ad – 5
Vlada je dala mišljenje u vezi sa Inicijativom za davanje autentičnog tumačenja člana 20. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH (podnosilac: Tahir Nuhic, ministar Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona), koje je Komisija prihvatila.

Ad – 6
Komisija je prihvatila Peticiju građana MZ Mokro u vezi sa Inicijativom GV Široki Brijeg za formiranjem MZ Brig.

Ad – 7
Nacrt Sporazuma o saradnji Saveza općina i gradova FBiH i Parlamenta FBiH potrebno je dostaviti svim članovima Komisije za lokalnu samoupravu i Odbora za pravdu, opću upravu i lokalnu samoupravu oba doma Parlamenta FBiH kako bi se izjasnili o konačnom tekstu ovog sporazuma, koji je predložila Radna grupa za njegovu izradu.

Na osnovu člana 53. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta FBiH za izvjestiteljicu je određena Mira Grgić, predsjednica Komisije.

 

PREDSJEDNICA KOMISIJE
Mira Grgić, s. r.