09. Novembar. 2016.

Na osnovu člana 98. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

15. Vanrednu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za srijedu, 09. novembra 2016. godine, sa početkom u 10  sati.

Za  vanrednu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

  1. Informacija Vlade FBiH i Federalnog ministarstva zdravstva o stanju u zdravstvenom sistemu u FBiH,
  2. Informacija Vlade FBiH o postupku prodaje državnog kapitala u Fabrici duhana Sarajevo, statusu radnika, imovine i udjela Fabrike duhana Sarajevo u drugim privrednim društvima FBiH,
  3. Stanje u Federalnom zavodu PIO/MIO, položaj penzionera u FBiH i sagledavanje mogućnosti unapređenja statusa sadašnjih i budućih penzionera u FBiH.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

NAPOMENA: Ukoliko Vlada FBiH dostavi materijale za navedene tačke dnevnog reda isti će Vam naknadno biti dostavljeni.

S poštovanjem, 

PREDSJEDAVAJUĆI
Edin Mušić

ZAPISNIK