20. Decembar. 2016.

Na osnovu člana 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M


15. redovnu sjednicu  Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za utorak,  20.  decembra 2016. godine sa početkom u 10 sati.

Za  15. redovnu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

  1. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izvještaje o radu Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH FBiH za 2015. godinu,
  2.  a) Prijedlog Odluke o izvještaju o radu Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2014. godinu broj NOFZ-05-3-6-1/15,b) Prijedlog Odluke o izvještaju o radu Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2015. godinu broj NOFZ-05-3-2-1/16,
  3. Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dioničkog društva BH Telecoma za period I-XII 2015. godine (revidirani),
  4. Izvještaj o radu Agencije za bankarstvo FBiH za 2015. godinu sa Informacijom o bankarskom sistemu FBiH sa 31.12.2015. godine, Informacijom o mikrokreditnom sistemu FBiH sa 31.12.2016. godine, Informacijom o sektoru lizinga u FBiH sa 31.12.2016. godine i Izvještaj o radu samostalnog odjela ombudsmena za bankarski sistem za period 01.01.-31.12.2015. godine,
  5.  Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2015. godinu,
  6.  Izvještaj o radu Komisije za koncesije FBiH za 2015. godinu,
  7. Izvještaj o radu za 2015. godinu i Finansijski plan sa Programom rada za 2016. godinu Komisije za vrijednosne papire FBiH,
  8. Izvještaj o poslovanju privrednih društava iz oblasti rudarstva u FBiH za 2015. godinu – rudnici u sastavu Koncerna EP BiH i RMU Banovići dd Banovići,
  9. Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u FBiH za period novembar 2015. godine do juni 2016. godine,
  10. Izbori i imenovanja.


Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.


S poštovanjem, 

PREDSJEDAVAJUĆI
Edin Mušić

ZAPISNIK