13. Decembar. 2016.

Na 11. sjednici Odbora za pravdu i opću upravu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, održanoj 13.12.2016.godine, razmatrane su slijedeće tačke dnevnog reda:
                                                

  1. Usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Odbora,
  2. Nacrt zakona o stečaju,
  3. Inicijativa za davanje autentičnog tumačenja člana 347.stav 3. Zakona o stvarnim pravima FBiH, podnosilac: g-đa Sidika Behmen iz Mostara.(dostavljeno Mišljenje Vlade FBiH na ovu Inicijativu),
  4. Inicijativa za davanje mišljenja i tumačenje Zakona o stvarnim pravima FBiH („Službene novine FBiH“, br. 100/13, podnosilac: Haus Majstor Sarajevo,
  5. Inicijativa za izmjenu Zakona o zemljišnim knjigama Federacije BiH, podnosilac:Općinsko vijeće Općine Sapna,
  6. Inicijativa za izmjene i dopune Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji BiH i Zakona o izvršenju krivičnih sankcija Republilke Srpske , podnosilac: Institucija ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava BiH,
  7. Urgencija-Zaključak Saveza općina i gradova Federacije BiH, Broj: 641/16 od 25.07.2016.godine,
  8. Informacija, zahtjev Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, Broj: S-107/16 od 21.11.2016.godine.

                                                                                                                 
 
Na osnovu člana 44.stav 2. Poslovnika Predstavničkog doma, Odbor podnosi Domu slijedeći:


IZVJEŠTAJ


1. Odbor je jednoglasno usvojio Zapisnik 10. sjednice Odbora.


2. Nacrt zakona o stečaju.

Uvodno obrazloženje o navedenom Zakonu iznijela je predstavnica Federalnog ministarstva pravde.

Nakon toga uslijedila je rasprava na Odboru.
Nakon rasprave, Odbor je sa 6 glasova za i jednim uzdržanim glasom usvojio Nacrt zakona o stečaju i smatra da može poslužiti kao dobra osnova za izradu prijedloga zakona.

3. Inicijativa za davanje autentičnog tumačenja člana 347.stav 3. Zakona o stvarnim pravima FBiH, podnosilac: g-đa Sidika Behmen iz Mostara.(dostavljeno Mišljenje Vlade na ovu inicijativu).

Obrazloženje o ovoj Inicijativu iznijela je predstavnica Federalnog ministarstva pravde. Na navedenu Inicijativu je dostavljeno Mišljenje Vlade.
Nakon razmatranja Inicijative i Mišljenja Vlade FBiH na istu, Odbor prihvata navedeno Mišljenje Vlade.
                            
4.Inicijativa za davanje mišljenja i tumačenja Zakona o stvarnim pravima FBiH („Službene novine FBiH“, br. 100/13, podnosilac: Haus Majstor Sarajevo.

Uvodno obrazloženje o navedenoj Inicijativi podnijela je predstavnica Federalnog ministarstva pravde.
Nakon toga, Odbor je mišljenja da treba sačekati izjašnjenje Vlade u pisanoj formi o navedenoj Inicijativi.

5. Inicijativa za izmjenu Zakona o zemljišnim knjigama Federacije BiH, podnosilac: Općinsko vijeće Općine Sapna.

Nakon obrazloženja predstavnice Federalnog ministarstva pravde o ovoj Inicijativi, Odbor podržava Odgovor –mišljenje Vlade na  navedenu Inicijativu.

6. Inicijativa za izmjene i dopune Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji BiH i Zakona o izvršenju krivičnih sankcija Republike Srpske, podnosilac: Institucija ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava BiH.

Obrazloženje o navedenoj Inicijativi iznio  je predstavnik Federalnog ministarstva pravde.
Nakon toga, Odbor je iznio stav da sačeka informaciju-mišljenje Vlade u pisanoj formi o ovoj Inicijativi.                                                                                                       
                                                                                                                 
7. Urgencija-Zaključak Saveza općina i gradova Federacije BiH, Broj: 641/16 od 25.07.2016.godine.
                                                                                                       
Razmatrajući navedenu Urgenciju, Odbor je iznio stav da treba sačekati izjašnjenje Vlade u pisanoj formi.
 

8.  Informacija, zahtjev Ustavnog suda Federacije BiH, Broj: S-107/16 od 21.11.2016.godine.

Nakon razmatranja navedene Informacije, Odbor je iznio stav da na slijedeću sjednicu ovog Odbora, pozove predsjednicu Ustavnog suda FBiH, g-đu Aleksandru Martinović, kako bi iznijela probleme oko funkcionisanja Ustavnog suda FBiH.
 

PREDSJEDNIK ODBORA
Davor Vuletić