14. Mart. 2017.

Na 13. sjednici Odbora za pravdu i opću upravu Predstavničkog-Zastupničkog doma Parlamenta FBiH, održanoj 14.03.2017.godine, razmatrane su slijedeće tačke dnevnog reda:

 

  1. Usvajanje Zapisnika 11. sjednice Odbora,
  2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Federalnom pravobranilaštvu – hitni postupak,
  3. Prijedlog zakona o Gradu Cazin,
  4. Prijedlog zakona o Gradu Livno,
  5. Prijedlog zakona o Gradu Goražde,
  6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji BiH.
  7. Inicijativa za davanje autentičnog tumačenja pojedinih odredbi člana 365. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH, Broj: 011-08-Rv-73/2016-1 od 16.01.2017.godine, podnosilac: gosp. Adem Sjenar, općinski pravobranitelj Općine Novo Sarajevo. ( na navedenu Inicijativu dostavljeno je Izjašnjenje Vlade FBiH).
  8. Razno.

Na osnovu člana 44.stav 2. Poslovnika Predstavničkog-Zastupničkog doma, Odbor podnosi Domu slijedeći:


IZVJEŠTAJ

  1. Odbor je jednoglasno usvojio Zapisnik 11.sjednice Odbora.
  2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Federalnom pravobranilaštvu-hitni postupak.

Uvodno obrazloženje o navedenom Prijedlogu zakona iznio je predstavnik Federalnog ministarstva pravde.

Nakon toga, uslijedila je rasprava na Odboru.

Na kraju rasprave Odbor je mišljenja da je ovaj ponuđeni zakonski prijedlog dobar, i sa 6 glasova za, bez uzdržanih glasova i jednim uzdržanim glasom Odbor prihvata Prijedlog zakona o izmjenama  i dopunama Zakona o Federalnom pravobranilaštvu. Odbor također prihvata donošenje ovog Zakona po hitnom postupku.

           3. Prijedlog zakona o Gradu Cazin.
           4. Prijedlog zakona o Gradu Livno.
           5. Prijedlog zakona o Gradu Goražde.

Uvodno obrazloženje o navedenim prijedlozima zakona podnio je predstavnik Federalnog ministarstva pravde.

            2.

Nakon toga, na Odboru je vođena jedinstvena rasprava o ova tri zakonska prijedloga navedenim  pod tačkama 3., 4., i 5. dnevnog reda. Odbor je na kraju, jednoglasno sa 7 glasova za prihvatio  Prijedloge zakona o Gradu Cazin, Livno i Goražde.

            6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u FBiH.

Nakon uvodnog obrazloženja predstavnika Federalnog ministarstva pravde, uslijedila je rasprava na Odboru.
Nakon rasprave, Odbor jednoglasno sa 7 glasova za podržava donošenje navedenog Prijedloga zakona.


           7. Inicijativa za davanje autentičnog tumačenja pojedinih odredbi člana 365. Zakona o stvarnim pravima FBiH, Broj: 011-08-Rv-73/2016-1 od 16.01.2017.godine, podnosilac: gosp.Adem Sjenar, općinski pravobranitelj Općine Novo Sarajevo.


                                                                                                                 
Na navedenu Inicijativu dostavljeno je mišljenje Vlade FBiH. Nakon rasprave, Odbor prihvata Izjašnjene Vlade na ovu Inicijativu.


         8. Razno. Zabilješka sa neodržane sjednice Odbora za pravdu i opću upravu i  Zabilješka sa sastanka sa Predsjednicom Ustavnog suda FBiH.

Odbor je ranije  upoznat sa navedenim zabilješkama. S obzirom da zbog nedostatka kvoruma nije održana zakazana 12. sjednica Odbora za 23.01.2017.godine, prisutni članova Odbora su održali sastanak sa Predsjednicom Ustavnog suda FBiH, koja je bila pozvana na sjednicu Odbora. 

                                                                                                                                                                                                 
PREDSJEDNIK ODBORA
Davor Vuletić