20. Mart. 2017.

Na 5. sjednici Odbora za promet i komunikacije Predstavničkog-Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH, održanoj 20.03.2017. godine, razmatrane su slijedeće tačke dnevnog reda:

 

  1. Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Odbora,
  2. Davanje mišljenja (izjašnjenje) Odbora za promet i komunikacije Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH na Inicijativu zastupnika SDP-a BiH u Predstavničkom-Zastupničkom domu Parlamenta FBiH, gosp. Envera Bijedića, podnesenu na 19. redovnoj sjednici Predstavničkog-Zastupničkog doma od 14.03.2017.godine, a koja se odnosi na izgradnju Auto-puta Sarajevo-Beograd. Inicijativa je protokolisana pod brojem: 05/1-02-113/17 od 10.03.2017.godine.


Na osnovu člana 44. stav 2. Poslovnika Predstavničkog-Zastupničkog doma, Odbor podnosi Domu slijedeći:


IZVJEŠTAJ

  1. Odbor je, bez primjedbi, jednoglasno usvojio Zapisnik 4. sjednice Odbora. 
  2. Odbor je, na kraju rasprave o Inicijativi iz tačke 2. gore navedenog dnevnog reda, većinom glasova donio slijedeće:

M i š l j e n j e


Odbor za promet i komunikacije Predstavničkog-Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH podržava Inicijativu zastupnika SDP-a BiH u Predstavničkom-Zastupničkom domu Parlamenta FBiH, gosp. Envera Bijedića, podnesenu na 19.redovnoj sjednici Predstavničkog doma od 14.03.2017.godine, a koja se odnosi na izgradnju Auto-puta Sarajevo-Beograd. Navedena Inicijativa je protokolisana u Službi Pisarnice Parlamenta FBiH, pod brojem: 05/1-02-113/17 od 10.03.2017.godine.

Dajući podršku gore navedenoj Inicijativi, Odbor je, također, zauzeo stav da se što prije krene u realizaciju Projekta izgradnje brze ceste Sarajevo-Goražde.


PREDSJEDNIK ODBORA
Enver Bijedić