11. April. 2017.

Na osnovu člana 98. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH i zahtjeva grupe zastupnika

S A Z I V A M

19. Vanrednu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, koja će biti održana u utorak 11. aprila 2017. godine, nakon završetka tematske sjednice.

Za  19. vanrednu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

  1. Zastoj u izgradnji autoceste na Koridoru Vc i stanje u JP Autoceste FBiH.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

NAPOMENA: Ukoliko Vlada FBiH dostavi materijal za navedenu tačku dnevnog reda isti će Vam naknadno biti dostavljen.

S poštovanjem, 

PREDSJEDAVAJUĆI
Edin Mušić

ZAPISNIK