16. Maj. 2017.

Na osnovu člana 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M


21. redovnu sjednicu  Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za utorak 16.  maja 2017. godine sa početkom u 10 sati.

Za  21. redovnu sjednicu predlažem slijedeći


D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obaveznom osiguranju od odgovornosti,
 2. Nacrt Zakona  o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH,
 3. Godišnji izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH,
 4. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu,
 5. Godišnji finansijski izvještaj  Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije BiH za period 01.01.2016.-31.12.2016. godine,
 6. Izvještaj o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2016. godinu br. 01-02-4-2322/17 od 30.03.2017.  i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2016. godinu  br. 01-02-4-2319/17 od 30.03.2017. godine,
 7. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije BiH za period od 01.januara, do 31. decembra 2016. godine,
 8. Izvještaj o izvršenju Programa rada Agencije za  reviziju privatizacije u Federaciji BiH za 2016. godinu,
 9. Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH za 2016. godinu,
 10. Usaglasašavanje tekstova zakona različito usvojenih u domovima Parlamenta FBiH,
 11. Izbori i imenovanja.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.


S poštovanjem, 


PREDSJEDAVAJUĆI
Edin Mušić

ZAPISNIK