15. Juni. 2017.

Komisija za jednakopravnost spolova Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Komisija) održala je 14.06.2017. godine 13. redovnu sjednicu, na kojoj je, prema jednoglasno utvrđenom dnevnom redu, razmatrala sljedeće:

  1. Kratko obraćanje i upoznavanje sa novom sekretarkom Komisije za jednakopravnost spolova;
  2. Diskusija i planiranje narednih aktivnosti nakon usvojene Inicijative za upotrebu rodno senzitivnog jezika u Parlament Federacije BiH;
  3. Razmatranje prijedloga za zakazivanje tematske sjednice na temu „Pronatalne politike u Federaciji BiH“ (trenutna zakonska rješenja za porodiljske naknade i jednak tretman svih porodilja, rješavanje pitanja dječijeg doplatka).

Komisija na osnovu člana 44., a u vezi sa članom 63. Poslovnika Predstavničkog doma podnosi sljedeći:

I Z V J E Š T A J

Ad-1 Kratko obraćanje i upoznavanje sa novom sekretarkom Komisije za jednakopravnost spolova

Jasna Duraković - Hadžiomerović, predsjednica Komisije je predstavila i upoznala prisutne članice i člana  Komisije sa novom sekretarkom Komisije Almedinom Bulić koja će u budućem radu ovog radnog tijela biti na raspolaganju članicama i članu Komisije kao i predstavnicima nevladinog sektora sa kojima je Komisija do sada ostvarila saradnju i sa kojima će sarađivati i u budućnosti.


Ad-2 Diskusija i planiranje narednih aktivnosti nakon usvojene Inicijative za upotrebu  rodno senzitivnog jezika u Parlamentu Federacije BiH

Tokom diskusije o ovoj tački dnevnog reda, članicama i članu  Komisije se obratila Maida Zagorac ispred Sarajevskog otvorenog  centra i istakla kako je neophodno u što kraćem roku krenuti sa izradom Priručnika za upotrebu rodno senzitivnog jezika u Parlamentu Federacije BiH kao i izmjenom i usklađivanjem svih unutrašnjih pravnih akata unutar Stručne službe Parlamenta Federacije BiH, a radi poštivanja rodno senzitivne upotrebe jezika i uklanjanja diskriminacije žena iz jezika te za njihovu veću vidljivost u svim sferama društva sa čim su se jednoglasno složile sve prisutne članice i član  Komisije.

Ad-3 Razmatranje prijedloga za zakazivanje tematske sjednice na temu „Pronatalne politike  u Federaciji BiH“ (trenutna zakonska rješenja za porodiljske naknade i jednak tretman  svih porodilja, rješavanje pitanja dječijeg doplatka)

U uvodnom izlaganju prisutnim članicama i članu Komisije se obratio Miroslav Jurešić, predstavnik Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku i iznio veoma precizne i za Komisiju važne podatke da će se u periodu od 28. juna tekuće godine krenuti sa javnim konsultacijama o donošenju novog Prijedloga zakona o podršci porodica sa djecom kako bi šira javnost bila upoznata sa svim novim  rješenjima koja bi regulisala naknade porodilja u Federaciji BiH kao i pitanje dječijeg doplatka sa posebnim fokusom na siromaštvo porodica sa djecom.
Cilj javnih konsultacija jeste da se čuje mišljenje i prijedlozi javnosti kako bi se postigao ravnopravan odnos i ostvarivanje prava na predviđene naknade u svim kantonima i da se kantoni obavežu i na druga socijalna davanja u jedinstvenom iznosu kako bi se spriječila diskriminacija unutar kantona i postigao jednak tretman za sve pripadnike/ice socijalnih naknada koje ih po Zakonu sljeduju, istakao je predstavnik Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku.

Nakon uvodnog izlaganja u diskusiji koja je uslijedila učestvovale su sve prisutne članice Komisije kao i predstavnice nevladinog sektora i jednoglasno se složile da se novi Prijedlog zakona o podršci porodica sa djecom zajedno sa rasporedom održavanja javih konsultacija po kantonima u što kraćem roku dostavi na Komisiju za jednakopravnost spolova kako bi mogle direktno  učestvovati na javnim konsultacijama i dati svoj  puni doprinos sa jasnim prijedlozima i primjedbama, a sve u cilju postizanja što boljeg i kvalitetnijeg teksta predloženog Zakona i donošenja najboljeg rješenja za sve korisnike/ice pripadajućih socijalnih naknada i ostvarivanja pripadajućih zakonskih prava.

PREDSJEDNICA  KOMISIJE
Jasna Duraković - Hadžiomerović,s.r.