21. Novembar. 2017.

Na osnovu člana 96. stav 4. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

22. vanrednu sjednicu  Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za utorak 21. novembra 2017. godine sa početkom u 10 sati.

Za  22. vanrednu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

  1. Prijedlog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju – hitni postupak,
  2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode - hitni postupak,
  3. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi - hitni postupak,
  4. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH - skraćeni postupak,
  5. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije - skraćeni postupak,
  6. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o matičnim knjigama – skraćeni postupak,
  7. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja,
  8. Prijedlog Zakona o stečaju,
  9. Izbori i imenovanja.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

S poštovanjem,

PREDSJEDAVAJUĆI
Edin Mušić

ZAPISNIK