22. Novembar. 2017.

Na osnovu člana 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

25. redovnu sjednicu  Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za srijedu 22. novembra 2017. godine sa početkom u 10 sati.

Za  25. redovnu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

 1. Izvještaj  o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova  za period 2015. godine,
 2. Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za 2016. godinu,
 3. Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova 01.01.-30.06.2017.,
 4. Informacija o stanju sigurnosti na području Federacije  BiH za period januar-decembar 2015. godine,
 5. Informacija o stanju sigurnosti  na području Federacije BiH za 2016. godinu,
 6. Informacija o stanju sigurnosti  na području Federacije BiH za period 01.01.-30.06.2017. godine,
 7. a) Izvještaj o poslovanju JP Elekroprivreda BiH dd Sarajevo za 2015.  godinu i b)Izvještaj o  poslovanju JP Elektroprivreda HZHB dd Mostar za 2015. godinu,
 8. a) Izvještaj o poslovanju JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo za 2016. godinu;
  b)Izvještaj o poslovanju JP Elektroprivreda HZHB dd Mostar za 2016. godinu;
  c)Izvještaj o poslovanju BH GAS doo Sarajevo za 2016. godinu.
 9. Izvještaj o radu FERK-a za 2016. godinu,
 10. Analitički izvještaj o radu Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH,
 11. Izvještaj „Zdravstveno stanje  stanovništva i zdravstvena zaštita u Federaciji BiH -2015. godina,
 12. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja  Federacije BiH za 2016. godinu (konsolidovani) i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2016. godinu (Anex I),
 13. Izbori i imenovanja.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

S poštovanjem,

PREDSJEDAVAJUĆI
Edin Mušić