13. Novembar. 2017.

Na osnovu člana 49.stav 2., a u vezi sa članom 73. Poslovnika Predstavničkog-Zastupničkog doma Parlamenta FBiH, sazivam 17. sjednicu Odbora za pravdu i opću upravu za srijedu, 22.novembra 2017.godine u 9,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED

  1. Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Odbora,
  2. Inicijative za davanje autentičnog tumačenja zakona:
    a) Zakona o udruženjima i fondacijama („Službene novine FBiH, br.45/02), podnosilac gosp. Edo Selimić, predsjednik sindikata radnika u zdravstvu u Kantonu Sarajevo;       
    b) Člana 187a Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku FBiH („Službene novine FBiH br. 46/16 od 15.06.2016.godine), podnosilac advokat-odvjetnik Adis Ribić iz Travnika:
    c) Zakona o udruženjima i fondacijama , podnosilac gosp. Hasan Topaloglu, predsjednik Upravnog odbora Fondacije za razvoj obrazovanja iz Sarajeva.

Napomena: Na navedene Inicijative dostavljena su Izjašnjenja Vlade FBiH.

Materijal za predložene tačke dnevnog reda dobili ste ranije.

Sjednica će se održati u Sarajevu, zgrada Parlamenta FBiH, Ul. Hamdije Kreševljakovića br. 3.  Ovalna sala Gradskog vijeća broj 109  na prvom spratu.

Kontakt telefon: 033/ 214-071.

PREDSJEDNIK ODBORA
 Davor Vuletić,s.r.