19. Decembar. 2017.

Na osnovu člana 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

26. redovnu sjednicu  Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za utorak  i srijedu, 19. i 20.   decembra 2017. godine sa početkom u 10 sati.

Za  26. redovnu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom – skraćeni postupak,
 2. Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja – skraćeni postupak,
 3. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o doprinosima – skraćeni postupak,
 4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode – skraćeni postupak,
 5. Prijedlog Zakona o hemikalijama,
 6. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sistemima,
 7. Nacrt Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH,
 8. Nacrt Zakona o ugostiteljstvu Federacije BiH,
 9. Nacrt Zakona o elektronskom potpisu Federacije BiH,
 10. Nacrt Regulacionog plana historijskog gradskog područja Blagaja za period od deset godina od dana usvajanja,
 11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izvještaje o radu  Zavoda za transfuzijsku medicinu  Federacije BiH,
 12. Rebalans finansijskog plana Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH za 2017. godinu,
 13. Plan rada i razvoja Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH (sa Zaključkom o prihvatanju  Plana rada i razvoja Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH),
 14. Izbori i imenovanja.

 

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

S poštovanjem,

PREDSJEDAVAJUĆI
Edin Mušić