11. Decembar. 2017.

Na osnovu člana 46. a u vezi sa članom 76. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH zakazujem 5. sjednicu Odbora za boračka i invalidska pitanja u utorak , 19.12.2017. godine u 9.00. Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije BiH, Hamdije Kreševljakovića 3, sala br.320/lll sprat.

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I  R E D

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 4.sjenice,
  2. Analiza planiranih sredstava za boračku i invalidsku zaštitu u buđžetu Federacije BiH za 2018 godinu,
  3. Prispjeli akti i ostala pitanja


PREDSJEDNIK KOMISIJE
Esad Bašagić, s. r.