12. Decembar. 2017.

Na osnovu člana 49. a u vezi sa članom 64. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“,  br.69/07. i 2/08.) zakazujem 6.  sjednicu Komisije za jezička pitanja, koja će se održati u ponedjelјak 18.12.2017. godine u 13.00 sati. Za sjednicu predlažem slјedeći:

D N E V N I  R E D

  1. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom – skraćeni postupak,
  2. Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja – skraćeni postupak,
  3. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o doprinosima – skraćeni postupak,
  4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode – skraćeni postupak,
  5. Prijedlog Zakona o hemikalijama,

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta FBiH, ulica Hamdije Kreševlјakovića br. 3., soba 413/IV

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA KOMISIJE
Zana Marjanović, s.r.