12. Decembar. 2017.

Na osnovu čl. 46. i 49., a u vezi sa članom 78. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine zakazujem 18. sjednicu Odbora za rad i socijalnu zaštitu, za ponedjeljak 18.12.2017. godine sa početkom u 13.00 sati. Za sjednicu je predložen slijedeći:


D N E V N I  R E D

  1. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom- skraćeni postupak,
  2. Razno.


Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta Federacije BiH (Kabinet potpredsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, 103/I), ulica Hamdije Kreševljakovića, br. 3, Sarajevo.

PREDSJEDNIK ODBORA
Refik Hankić, s.r.