19. Decembar. 2017.

Na 17.sjednici Odbora za pravdu i opću upravu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, održanoj 19. decembra 2017. godine, razmatrane su slijedeće tačke dnevnog reda:
                                                    

  1. Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Odbora,
  2. Inicijative za davanje autentičnog tumačenja zakona:

a) Zakona o udruženjima i fondacijama („Službene novine FBiH, br.45/02), podnosilac, Edo Selimić, predsjednik sindikata radnika u zdravstvu u Kantonu Sarajevo;

b) Zakona o udruženjima i fondacijama, podnosilac Hasan Topaloglu, predsjednik Upravnog odbora Fondacije za razvoj obrazovanja iz Sarajeva;
  
c) Člana 187a Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku FBiH („Službene novine FBiH br. 46/16 od 15.06.2016.godine), podnosilac advokat-odvjetnik Adis Ribić iz Travnika:

d) Inicijativa za davanje autentičnog tumačenja odredbi člana 237.stav 2. Zakona o parničnom postupku FBiH – podnosilac, Nađisa Tabaković, advokatica iz Bihaća.

Na osnovu člana 44.stav 2. a u vezi sa članom 73. i 210. Poslovnika  Predstavničkog- Zastupničkog  doma, Odbor Domu podnosi slijedeći:

IZVJEŠTAJ
 

  1. Odbor je usvojio Zapisnik sa 16.sjednice Odbora za pravdu i opću upravu.
  2. Inicijative za davanje autentičnog tumačenja zakona.

Razmatrajući gore navedene inicijative za davanjem autentičnog tumačenja zakona, navedene pod tačkama: a), b), c), i d)  dnevnog reda, Odbor je konstatirao da su na navedene inicijative dostavljena izjašnjenja Vlade FBiH.

Odbor je, nakon razmatranja ovih inicijativa, kao i mišljenja Vlade FBiH o istim, donio slijedeće
                                
Mišljenje                                                  

Odbor za pravdu i opću upravu prihvata izjašnjenja Vlade FBiH na sve gore navedene inicijative.


PREDSJEDNIK ODBORA
Davor Vuletić