28. Decembar. 2017.

Na osnovu člana 96.  stav 4. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

24. vanrednu sjednicu  Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za četvrtak 28. decembra 2017. godine sa početkom u 13 sati.

Za  24. vanrednu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

  1. Prijedlog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju,
  2. Prijedlog Budžeta FBiH za 2018. godinu,
  3. Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2018. godinu,
  4. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o budžetima u FBiH -  hitni postupak,
  5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2018. godinu i procjenu plana za 2019. i 2020. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2018. godinu,
  6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu,
  7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu (konsolidovani) i Finansijski plan federalnog fonda solidarnosti za 2018. godinu (Anex I),
  8. Prijedlog Finansijskog plana-Budžeta FERK-a za 2018. godinu.


Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

PREDSJEDAVAJUĆI
Edin Mušić