21. Februar. 2018.

Predsjednik Ustavnog suda BiH Mirsad Ćeman i potpredsjednik Ustavnog suda BiH Zlatko M. Knežević sa saradnicima su 20.02.2018.godine u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine održali radni sastanak sa predsjedavajućim Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Edinom Mušićem i predsjedavajućim Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Lidijom Bradara, te premijerom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Fadilom Novalićem.

Tema sastanka je bila izvršenje odluka Ustavnog suda BiH iz kojih proizlaze obaveze institucija i organa Federacije Bosne i Hercegovine. Posebno je razmatrano neizvršenje Odluke broj U 15/11 od 30. marta 2012. godine i posljedice koje iz toga mogu uslijediti o čemu su, s obzirom na praksu ESLJP, predsjednik i potpredsjednik Ustavnog suda informirali čelne ljude Vlade i Parlamenta Federacije BiH.

Naime, Ustavni sud Bosne i Hercegovine je na 66. sjednici Velikog vijeća, održanoj 31. januara 2018. godine, u okviru prakse redovnog praćenja stanja izvršenja svojih odluka, između ostaloga, konstatirao da nadležno ministarstvo, Vlada FBiH i Parlament FBiH još nisu postupili po nalogu iz Odluke Ustavnog suda broj U 15/11, odnosno da još nije usklađena odgovarajuća odredba federalnog Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje naknade sa članom II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i članom 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Predstavnici Parlamenta i Vlade FBiH su upoznali Ustavni sud sa aktivnostima koje su preduzimane u periodu od donošenja odluke Ustavnog suda do danas na implementaciji spomenute i drugih odluka. Naglasili su da u Federaciji BiH postoji spremnost za izvršavanje odluka Ustavnog suda, ali da u konkretnom slučaju, iako je bilo pokušaja, sporne odredbe Zakona nisu usklađene sa Ustavom BiH zbog nemogućnosti da se o predlaganim rješenjima i prijedlozima postigne podrška i potrebna saglasnost u zakonodavnom postupku.

Ustavni sud je informiran da je trenutno u resornom federalnom ministarstvu pripremljen Nacrt zakona kojim bi se implementirala Odluka Ustavnog suda broj U 15/11. Rečeno je da se očekuje vrlo brzo da Vlada FBiH utvrdi prijedlog zakona i dostavi ga u parlamentarnu proceduru radi usvajanja po hitnom postupku.

Sastanak je obostrano ocijenjen kao veoma koristan sa uvjerenjem da je njime ponovno podstaknut proces koji će na kraju i ubrzo rezultirati usklađivanjem osporenih odredaba Zakona sa navedenom odlukom Ustavnog suda. To je pogotovo važno s obzirom na to da je od donošenja odluke Ustavnog suda, odnosno utvrđivanja obaveze za organe Federacije BiH prošlo skoro šest godina.

Učesnici sastanka su se složili da su aktivnosti Vlade i Parlamenta FBiH oko provođenja odluke, kojih je u prethodnome periodu bilo, bile nedjelotvorne i da se neprovođenje odluke Ustavnog suda, bez obzira na razloge, ne može opravdati.