09. April. 2018.

Na osnovu čl. 46. i 49., a u vezi s članom 78. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine zakazujem 15.sjednicu Odbora za zdravstvo, koja će biti održana u utorak, 17.04.2018. godine u 09.00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I  R E D

  1. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o zdravstvenom osiguranju – skraćeni postupak ,
  2. Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog osiguranja- skraćeni postupak,
  3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune (rebalans) Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2017. godinu (konsolidovani), Izmjene i dopune Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2017. godinu (rebalans) – (Anex 1) i Odluku o načinu izvršavanja rebalansa Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2017. godinu,
  4. Razno.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta Federacije BiH ( sala 413/IV), ul. Hamdije Kreševljakovića, br. 3. Sarajevo.


PREDSJEDNIK ODBORA
Prim.dr. Tarik Arapčić, s.r.