09. April. 2018.

Na osnovu čl. 46. i 49., a u vezi sa članom 78. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine zakazujem 19. sjednicu Odbora za rad i socijalnu zaštitu, za srijedu, 18.04.2017. godine sa početkom u 09.00 sati. Za sjednicu je predložen slijedeći:


D N E V N I  R E D

  1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom- skraćeni postupak,
  2. Prijedlog Zakona o zaštiti na radu,
  3. Razno.

 

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta Federacije BiH (413/IV), ulica Hamdije Kreševljakovića, br. 3, Sarajevo. 

PREDSJEDNIK ODBORA
Refik Hankić, s.r.