10. April. 2018.

Na osnovu člana 49.stav. 2., a u vezi sa članom 73. i 210. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, sazivam 18. sjednicu Odbora za pravdu i opću upravu za utorak, 17. aprila 2018.godine u 9 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED

  1. Usvajanje Zapisnika 17.sjednice Odbora,
  2. Inicijative za davanje autentičnog tumačenja zakona:
  • a) Inicijativa za davanje autentičnog tumačenja odredbi Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji BiH, („Službene novine FBiH, broj 55/13),  podnosilac: g. Komić Sead, predsjednik Suda (Općinski sud u Bosanskoj Krupi), i Dopis predsjednika suda u Bosanskoj Krupi,u vezi hitnosti postupanja, Broj: 018-0-Su-17-000219 od 20.02.2018.god.,
  • b) Inicijativa za davanje autentičnog tumačenja odredbi članova 62.-68. i člana 73. Zakona o građevinskom zemljištu Federacije BiH, podnosilac: advokat Nađisa Tabaković iz Bihaća,  i novi upit na navedenu Inicijativu Broj:01/c-02-1883/17 od 22.03.2018.godine,
  • c) Inicijativa za davanje autentičnog tumačenja člana 348.stav (3) Kaznenog zakona Federacije BiH, podnosilac, g.Velagić Halid iz Bihaća,
  • d) Inicijativa za davanje autentičnog tumačenja odredbi iz člana 125.stav 7. Zakona o krivičnom postupku FBiH, podnosilac, gđa. Elvira Nahić iz Bosanske Krupe.

Materijal za predložene tačke dnevnog reda dobili ste ranije.

Sjednica će se održati u Sarajevu, u zgradi Parlamenta FBiH, Ul.Hamdije Kreševljakovića br. 3, Ovalna sala Gradskog vijeća na prvom spratu. 

PREDSJEDNIK ODBORA
Davor Vuletić, s.r.