16. April. 2018.

Na osnovu člana 49. stav 2., a u vezi s članom 66. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, zakazujem 15. sjednicu Komisije za jednakopravnost spolova , koja će se održati u srijedu, 18.04.2018.godine u 9.00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I  R E D

  1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom – skraćeni postupak;
  2. Program rada Predstavničkog doma Parlamenta FBiH za 2018. godinu:
  3. Razmatranje Dopisa koji je dostavila direktorica  Gender centra Vlade Federacije BiH, a koji se odnosi na unaprijeđenje stanja rodne ravnopravnosti kroz unaprijeđenu primjenu Rodno odgovornog budžeta (ROB-a) u federalnim ministarstvima u tekućoj 2018. godini, te naredne dvije godine kao dio procesa srednjoročnog planiranja Budžeta (2018. - 2020.);
  4. Razmatranje Molbe za pokretanje postupka utvrđivanja tvrdnji pacijentica koju je uputilo Udruženje „Žene ženama“ i Udruženje za razvoj društva „Kap“ i
  5. Tekuća pitanja.

 

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije BiH, ulica Hamdije Kreševljakovića br.3, 71000 Sarajevo, sala 320/III.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA   KOMISIJE
Jasna Duraković , s.r.