19. Juni. 2018.

Na osnovu člana 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

27. redovnu sjednicu  Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za utorak, 19.  juna 2018. godine sa početkom u 10 sati.

Za  27. redovnu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima FBiH, predlagač: Faruk Ćupina – skraćeni postupak,
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima, predlagač: Dennis Gratz – skraćeni postupak,
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona FBiH, predlagač: Faruk Ćupina – skraćeni postupak,
 4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona FBiH, predlagač: Dennis Gratz – skraćeni postupak,
 5. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama FBiH, predlagač: Faruk Ćupina – skraćeni postupak,
 6. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nasljeđivanju FBiH, predlagač: Faruk Ćupina – skraćeni postupak,
 7. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Krivičnog zakona FBiH, predlagač: Elzina Pirić – skraćeni postupak,
 8. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH, predlagač: Emina Kahriman – skraćeni postupak,
 9. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Krivičnog zakona FBiH, pregladač: Dennis Gratz – skraćeni postupak,
 10. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima FBiH, predlagač: Dennis Gratz – skraćeni postupak,
 11. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH, predlagač: Faruk Ćupina– skraćeni postupak,
 12. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH, predlagač: Dennis Gratz – skraćeni postupak,
 13. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o privrednim društvima, pregladač: Dennis Gratz – skraćeni postupak,
 14. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji privatizacije privrednih društava i banaka u FBiH, predlagač: Ismet Osmanović – skraćeni postupak,
 15. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o postupku pred Ustavnim sudom FBiH, predlagač: Faruk Ćupina – skraćeni postupak,
 16. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima FBiH, predlagač: Ramiz Meša – skraćeni postupak,
 17. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima FBiH, predlagač: Ramiz Meša – skraćeni postupak,
 18. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi FBiH, predlagač: Ramiz Meša – skraćeni postupak,
 19. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji institucija FBiH, predlagač: Ramiz Meša – skraćeni postupak,
 20. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu FBiH, predlagači: E. Pirić i M. Kukić – skraćeni postupak,
 21. Prijedlog Zakona o izboru, prestanku mandata, ograničenju kandidature, opozivu i zamjeni gradonačelnika gradova i načelnika općina u FBiH, predlagač: Dennis Gratz – skraćeni postupak,
 22. Prijedlog Zakona o zabrani zapošljavanja užih članova porodice predsjednika i potpredsjednika FBiH i članova Vlade FBiH u javnim organima, predlagač: Dennis Gratz – skraćeni postupak,
 23. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pomilovanju FBiH, predlagač: Dennis Gratz – skraćeni postupak,
 24. Prijedlog Zakona o zabrani segregacije u obrazovanju u FBiH, predlagač: Dennis Gratz – skraćeni postupak,
 25. Prijedlog Zakona o sportskim dioničkim društvima u FBiH, predlagač: Dennis Gratz – skraćeni postupak,
 26. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit FBiH, predlagači: Z. Marjanović i S. Razić – skraćeni postupak,
 27. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o Poreznoj upravi FBiH, predlagači: A. Žuljević i E. Karajbić – skraćeni postupak,
 28. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o Komisiji za vrijednosne papire, predlagač: Faruk Ćupina – skraćeni postupak,
 29. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o tržištu vrijednosnih papira, predlagač: Dennis Gratz – skraćeni postupak,
 30. Nacrt Zakona o dopunama Krivičnog zakona FBiH, predlagač: Zana Marjenović,
 31. Nacrt Zakona o dopunama Krivičnog zakona FBiH, predlagač: Ismet Osmanović,
 32. Nacrt Zakona o komori arhitekata i komorama inžinjera u građevinarstvu i prostornom uređenju FBiH, predlagač: Dennis Gratz,
 33. Nacrt Zakona o postupanju sa neiskorištenim nekretninama nakon trajne i potpune obustave rudarskih radova, predlagač: Slađan Ilić, delegat u Domu naroda PFBiH,
 34. Usaglašavanje tekstova zakona različito usvojenih u domovima Parlamenta FBiH,
 35. Izbori i imenovanja.


Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

S poštovanjem,

PREDSJEDAVAJUĆI
Edin Mušić