08. Maj. 2019.

Na osnovu člana 98. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH,

S A Z I V A M

 

2. vanrednu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, koja će biti održana  u ponedjeljak, 13. maja 2019. godine, nakon završetka tematske sjednice.

 

Za 2. vanrednu sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

  1. Prijedlog Rezolucije Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH povodom presuda Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i  Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove

 

S poštovanjem,           

                                                                                      PREDSJEDAVAJUĆI

                                                  

                                                                                     mr.sci. Elvir Karajbić