07. Juni. 2019.

Na osnovu člana 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

 

S A Z I V A M

 

3. redovnu sjednicu  Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za ponedjeljak i utorak, 24. i 25. juna 2019. godine u 12 sati.

Za  3. redovnu sjednicu predlažem slijedeći

 

 

D N E V N I   R E D

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH, predlagač: Zlatko Ercegović – skraćeni postupak,
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona Federacije BiH, predlagač: Lana Prlić – skraćeni postupak (od 15.03.2019.),
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona Federacije BiH, predlagač: Lana Prlić – skraćeni postupak (od 10.04.2019.),
 4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o drumskom prijevozu u Federaciji BiH, predlagač: Irfan Čengić – skraćeni postupak,
 5. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH, predlagač: Hamdija Abdić – skraćeni postupak,
 6. Nacrt Zakona o sportskim klubovima u Federaciji BiH, predlagač: Irfan Čengić,
 7. Prijedlog Odluke o Stručnoj službi Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, predlagač: Kolegij Predstavničkog doma Parlamenta FBiH,
 8. Informacija o Odluci o poskupljenju plina,
 9. Odluka o davanju saglasnosti na Rebalans Finansijskog plana Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu,
 10. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu,

 

 1. Odluka o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu,
 2. Godišnji plan zaduživanja za 2019. godinu,
 3. Strategija upravljanja dugom 2019. – 2021. godine,
 4. Kvartalni izvještaj o dugu Q1/2019,
 5. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2018. godinu,
 6. Izvještaj o izvršenju Programa rada Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2018. godinu,
 7. Izvještaji Fonda za profesionalnu rehabiltaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2018. godinu,  
 8. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u periodu od 1.1. do 31.12. 2018. godine,
 9. Izvještaj o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, 
 10. Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji Bosne i Hercegovine za period juli – decembar 2018. godine,  
 11. Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 31.12. 2018. godine.

 

 

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

 

S poštovanjem,

 

     PREDSJEDAVAJUĆI

                 mr.sci. Elvir Karajbić