10. Juni. 2019.

            Na osnovu čl. 46. i 49., a u vezi sa članom 77. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine zakazujem 2. sjednicu Odbora za rad i socijalnu zaštitu, za ponedjeljak, 24.06.2019. godine sa početkom rada u 11.00 sati. Za sjednicu je predložen slijedeći:

 

 

D N E V N I  R E D

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Odbora za rad i socijalnu zaštitu,
  2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH, predlagač Zlatko Ercegović- skraćeni postupak;
  3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona Federacije BiH, predlagateljka: Lana Prlić  skraćeni postupak (od 15.03.2019.);
  4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona Federacije BiH, predlagateljka: Lana Prlić- skraćeni postupak (od 10.04.2019.);
  5. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2018. godinu;
  6. Izvještaj Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2018. godinu;
  7. Tekuća pitanja.

 

 

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta Federacije BiH (320 /III), ulica Hamdije Kreševljakovića, br. 3, Sarajevo.                                                                                                                                               

 

                                                                                                  PREDSJEDNICA ODBORA

              

                                                                                                     Mira Grgić, s.r.