20. Juni. 2019.

 Na osnovu člana 49. stav 3, a u vezi sa članom 70. Poslovnika Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH , sazivam 3. sjednicu Odbora za energetiku, rudarstvo i industriju Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH za petak, 21.06.2019. godine , sa početkom rada u 14.00 sati.

 

Članovima odbora za nadolazeću sjednicu predlažem sljedeći:

 

 

                                     D N E V N I   R E D:

 

 

  1. Usvajanje zapisnika sa konstituirajuće (prve) i druge sjednice Odbora za   energetiku, rudarstvo i industriju

 

  1. Informacija o odluci o poskupljenju plina.

 

  1. Razno

 

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta Federacije BiH u Sarajevu,ul. Hamdije Kreševljakovića br.3. (sala u kabinetu potrpredsjedavajućih Doma, soba 103/1 )

 

PREDSJEDNIK ODBORA

 

                                                                                                                                                Safer Demirović, v.r.