26. Septembar. 2019.

Na osnovu čl. 46. i 49., a u vezi sa članom 77. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine zakazujem 4. sjednicu Odbora za rad i socijalnu zaštitu, za ponedjeljak, 23.09.2019. godine sa početkom rada u 13.00 sati. Za sjednicu je predložen slijedeći:

 

 

D N E V N I  R E D

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 2. i 3. sjednice Odbora za rad i socijalnu zaštitu,
  2. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, skraćeni postupak;
  3. Prijedlog Zakona o zaštiti na radu;
  4. Nacrt Zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata;
  5. Strategija zapošljavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine (2018.-2021.) i Prijedlog odluke o usvajanju Strategije zapošljavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine (2018.-2021.);
  6. Tekuća pitanja.

 

 

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta Federacije BiH (320 /III), ulica Hamdije Kreševljakovića, br. 3, Sarajevo.                                                                                                                                               

 

                                                                                                  PREDSJEDNICA ODBORA

              

                                                                                                     Mira Grgić, s.r.