29. Oktobar. 2019.

Na osnovu člana 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

6. i 7. redovnu sjednicu  Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za utorak i srijedu, 29. i 30. oktobra 2019. godine u 10 sati.

Prijedlog dnevnog reda za 6. redovnu sjednicu ste dobili ranije.

Za  7. redovnu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

1.Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o nasljeđivanju u FBiH – hitni postupak,

2.Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH – hitni postupak,

3.Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o stvarnim pravima – hitni postupak,

4.Prijedlog Zakona o izmjeni Porodičnog zakona FBiH – hitni postupak,

5.Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o zemljišnim knjigama FBiH – hitni postupak,

6.Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima – hitni postupak,

7.Nacrt Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca

8.Izvještaj o radu Federalnog pravobranilaštva za 2017. godinu,

9.a) Izvještaj o poslovanju  JP Elektroprivreda dd Sarajevo za 2015. godinu

b) Izvještaj o poslovanju  JP Elektroprivreda HZHB dd Mostar za 2015. godinu

c) Izvještaj o poslovanju  JP Elektroprivreda dd Sarajevo za 2017. godinu

10.a) Informacija  o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji BiH za period juli – decembar 2016. godine

b) Informacija  o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji BiH za period januar – juni 2017. godine,

c) Informacija  o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji BiH za period juli - decembar 2017. godine,

d) Informacija  o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji BiH za period januar- juni 2018. godine,

e)Informacija  o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji BiH za period juli - decembar 2018. godine,

11.a) Izvještaj Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2017. godinu i izvještaj o izvršenju Finansijskog plana za 2017. godinu,

b) Izvještaj UO o poslovanju Fonda za 2017. godinu i Izvještaj o radu NO Fonda za 2017. godinu

c)Izvještaj Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2018. godinu i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana za 2018. godinu,

d) Izvještaj UO o poslovanju Fonda za 2018. godinu i Izvještaj o radu NO Fonda za 2018. godinu

12.a) Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2017. godinu

b) Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2018. godinu

13.a) Izvještaj o radu FERK-a za 2018. godinu

b) Prijedlog Finansijskog plana FERK-a za 2019. godinu

14.a) Izvještaj  o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova  za 2015. godinu,

b) Informacija o stanju sigurnosti na području FBiH za 2015. godinu,

c) Izvještaj  o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za 2016. godinu,

d) Informacija o stanju sigurnosti na području FBiH za 2016. godinu,

e) Izvještaj  o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za 2017. godinu,

f) Informacija o stanju sigurnosti na području FBiH za 2017. godine,

g) Izvještaj  o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za period 01.01.-30.06.2018. godine,

h) Informacija o stanju sigurnosti na području FBiH za 2018. godine,

i) Izvještaj  o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za period 01.01.-30.06.2019. godine,

j) Informacija o stanju sigurnosti na području Federacije BiH za period januar-juni 2019. godine

15. Izbori i imenovanja.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića br. 3.

S poštovanjem,

PREDSJEDAVAJUĆI

Mirsad Zaimović