19. Novembar. 2019.

Na osnovu člana 46., a u vezi sa članom 69. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, zakazujem 9. sjednicu Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku koja će se održati u utorak 19.11.2019. godine, sa početkom u 12.00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

 

  1. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije – skraćeni postupak,
  2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji privatizacije privrednih društava i banaka u FBiH, predlagač: Ismet Osmanović – skraćeni postupak,
  3. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Javni prijevoz Sarajevo,
  4. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za finansiranje izgradnje dionice autoceste na Koridoru Vc Putnikovo Brdo – Medakovo,
  5. Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta FBiH za 2019. godinu za period 01.01. – 30.06.2019. godine,
  6. Informacija Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom koja se odnosi na nalizu podataka dostavljenih od strane sudova i tužilaštava u FBiH u kojima je predložena i izrečena mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u FBiH u periodu 01.01. – 31.12.2018. godine i
  7. Tekuća pitanja.

 

Sjednica će se održati u Sarajevu, u zgradi Parlamenta FBIH, ul. Hamdije  Kreševljakovića 3, u sali 320/III.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ODBORA

Husein Rošić, s.r.