24. Juni. 2019.

Na osnovu člana 49.a. u vezi sa članom 71. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH zakazujem  prvu (I) sjednicu Odbora za promet i komunikacije u ponedjeljak, 24.06.2019. sa početkom u 09:00 sati. Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta  Federacije BiH, ulica Hamdije Kreševljakovića broj  3, u Kabinetu potpresjedavajućih, I sprat, soba 103.

Za sjednicu je predložen sljedeći:

DNEVNI RED

 

1. Konstituiranje radnog tijela i upoznavanje sa djelokrugom, zadacima i ovlaštenjima Odbora za promet i komunikacije utvrđenih Poslovnikom o radu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH;

2. Prijedlog  Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o drumskom prevozu u Federaciji BiH, predlagač: Irfan Čengić - skraćeni postupak (od 08.04.2019.);

3. Prijedlog  Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o drumskom prevozu u Federaciji BiH, predlagač: Irfan Čengić - skraćeni postupak (od 12.06.2019.);

4. Ostala pitanja.

PREDSJEDNIK ODBORA

Tahir Nuhić, s.r.