28. Oktobar. 2019.

Odbor za denacionalizaciju i privatizaciju Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, na 1. sjednici, održanoj 28.10.2019. godine, razmatrao je sljedeći

DNEVNI RED

 

1. Usvajanje Zapisnika sa Konstituirajuće sjednice Odbora za denacionalizaciju i privatizaciju Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH,

2. a) Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih
       društava i banaka u Federaciji BiH za period juli – decembar 2016. godine,

b) Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala
privrednih društava i banaka u Federaciji BiH za period januar – juni 2017. godine,

c) Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala
privrednih društava i banaka u Federaciji BiH za period juli – decembar 2017. godine,

d) Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala
privrednih društava i banaka u Federaciji BiH za period januar – juni 
2018. godine,

3. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju
potraživanja građana u postupku privatizacije,

4. Tekuća pitanja.

 

Na osnovu člana 44. st. 1. i 2., a u vezi sa članom 72. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, Odbor za denacionalizaciju i privatizaciju Domu podnosi sljedeći

 

I Z V J E Š T A J

 

1. Usvajanje Zapisnika sa Konstituirajuće sjednice Odbora za denacionalizaciju

i privatizaciju Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

 

Nakon što je predsjednik Odbora pozdravio prisutne članove Odbora i goste, pročitao dnevni red sjednice, predložio je usvajanje dnevnog reda. Dnevni red usvojen je jednoglasno, nakon čega je također predložio i usvajanje Zapisnika sa Konstituirajuće sjednice Odbora za denacionalizaciju i privatizaciju Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, održane 09.04.2019. godine. Zapisnik sa Konstitutirajuće sjednice Odbora usvojen je jednoglasno.

2. a) Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih
       društava i banaka u Federaciji BiH za period juli – decembar 2016. godine,

      b) Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala
privrednih društava i banaka u Federaciji BiH za period januar – juni 2017. godine,

      c) Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala
privrednih društava i banaka u Federaciji BiH za period juli – decembar 2017. godine,

      d) Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala
privrednih društava i banaka u Federaciji BiH za period januar – juni 
2018. godine

 

Uvodne napomene o Informacijama o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji Bosne i Heregovine dao je predsjednik Odbora, a predstavnik predlagača, direktor Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji BiH detaljnije je prezentirao predložene materijale. Posebno je istakao činjenicu da je članom 13. Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka, Agencija za reviziju privatizacije u Federaciji BiH, uredno i na vrijeme putem Vlade Federacije BiH dostavila navedene materijale u parlamentarnu proceduru, od kojih je neke usvojio i Dom naroda Parlamenta Federacije BiH, ali ih Predstavnički dom nije tretirao na svojim sjednicama u proteklom periodu. U široj raspravi koja je uslijedila i u kojoj su učestvovali svi članovi Odbora, ponovno su istaknuti problemi sa kojima se susreće Agencija u provođenju revizije privatizacije naročito u smislu izmjena i dopuna ključnih zakonskih propisa kako bi se olakšao rad Agenciji. Posebno je istaknuto pitanje izmjene i dopune Zakona o reviziji privatizacije privrednih društava i banaka u Federaciji BiH kao ključno pitanje za efikasniji rad Agencije. Nakon što je predsjednik Odbora istaknuo činjenicu da je na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, održanoj 09.10.2019. godine pročitao Izvještaj Odbora u kojem se kao jedan od Zaključaka Odbora tražilo od predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH da na prvoj narednoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH uvrsti kao tačku dnevnog reda „Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji privatizacije privrednih društava i banaka u FBiH“, ponovno je zatraženo da se ovo pitanje što hitnije aktuelizira.

Uslijedilo je potom i pojašnjenje predstavnika predlagača, kao i odgovori na pitanja,  pa je Odbor jednoglasno donio, te predlaže Domu da usvoji sljedeći

Z a k lj u č a k

  • Odbor za denacionalizaciju i privatizaciju Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH prima na znanje i prihvata Informacije o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji Bosne i Heregovine za periode juli – decembar 2016. godine, januar – juni 2017. godine, juli – decembar 2017. godine i januar – juni 2018. godine.

Također, u vidu Zaključka Odbor za denacionalizaciju i privatizaciju Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH zadužuje predsjednika Odbora da ponovno aktuelizira pitanje da se Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji privatizacije privrednih društava i banaka u FBiH a koji se u Predstavničkom domu nalazi u parlamentarnoj proceduri već od 19. juna 2018. godine uvrsti kao tačka dnevnog reda na prvoj narednoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

 

3. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana

    u postupku privatizacije

 

Uvodno izlaganje o ovoj tački dnevnog reda dali su predstavnici predlagača, direktor Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH i predstavnica Federalnog ministarstva finansija koji su pojasnili da se radi o kozmetičkoj ali suštinskoj izmjeni samo jednog člana Zakona koji tretira produženje roka za otkup stanova certifikatima do 30.06.2021. godine obzirom da je prethodni rok istekao 30.06.2019. godine.

Odbor je prihvatio predloženu izmjenu Prijedloga zakona te predlaže Domu da istu usvoji.

 

4. Tekuća pitanja

 

O ovoj tački dnevnog reda Odbor nije raspravljao, pa su inicijative, prijedlozi i informacije koje bi eventualno bile upućene Odboru ostavljene za raspravu na sljedećoj sjednici Odbora.

 

U skladu sa članom 53. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH za izvjestioca određen je Ivica Pavković, predsjednik Odbora.                                                                        

 

                            PREDSJEDNIK ODBORA

                                      Ivica Pavković