19. Novembar. 2019.

U skladu sa čl. 46. i 49. stav 3. a u vezi sa članom 72. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sazivam 2. sjednicu Odbora za denacionalizaciju i privatizaciju Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH za utorak, 19.11.2019. godine, sa početkom rada u 14.00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

 

1.    Usvajanje Zapisnika sa 1. sjednice Odbora za denacionalizaciju i privatizaciju Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH,

2.    Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji privatizacije privrednih društava i banaka u FBiH, predlagač: Ismet Osmanović – skraćeni postupak,

3.    Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji BiH za period januar – juni 2019. godine,

4. Tekuća pitanja.

 

Sjednica će se održati u Sarajevu, u zgradi Parlamenta Federacije BiH, ul. Hamdije Kreševljakovića br. 3., u sali Gradske uprave br. 320/III.

PREDSJEDNIK ODBORA

Ivica Pavković, s.r.