19. Novembar. 2019.

Odbor za denacionalizaciju i privatizaciju Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, na 2. sjednici, održanoj 19.11.2019. godine, razmatrao je sljedeći

 

DNEVNI RED

 

  1. Usvajanje Zapisnika sa 1. sjednice Odbora za denacionalizaciju i privatizaciju Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH,
  2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji privatizacije privrednih društava i banaka u FBiH, predlagač: Ismet Osmanović – skraćeni postupak,
  3. Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji BiH za period januar – juni 2019. godine,
  4. Tekuća pitanja.

 

Na osnovu člana 44. st. 1. i 2., a u vezi sa članom 72. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, Odbor za denacionalizaciju i privatizaciju Domu podnosi sljedeći

 

I Z V J E Š T A J

 

  1. Usvajanje Zapisnika sa 1. sjednice Odbora za denacionalizaciju i privatizaciju Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

 

Predsjednik Odbora pozdravio je prisutne članove Odbora i goste, a potom pročitao dnevni red sjednice Odbora. Nakon što članovi Odbora nisu imali primjedbi na predloženi dnevni red predsjednik Odbora predložio je članovima Odbora usvajanje dnevnog reda. Dnevni red usvojen je jednoglasno. Također, članovi Odbora su jednoglasno usvojili i Zapisnik sa 1. sjednice Odbora za denacionalizaciju i privatizaciju Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, održane 28.10.2019. godine.

 

  1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji privatizacije privrednih društava i banaka u FBiH, predlagač: Ismet Osmanović – skraćeni postupak

     

Uvodne napomene o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji privatizacije privrednih društava i banaka u FBiH dao je predsjednik Odbora Ivica Pavković koji je potom pročitao Odgovor Vlade Federacije BiH, broj:01-02-1602/17 od 22.12.2017. godine upućen Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH. Nakon što je izrazio dilemu, te istaknuo da će na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH tražiti konkretno mišljenje Vlade Federacije BiH o pomenutom Odgovoru Vlade Federacije BiH na tekst Prijedloga Zakona, te da će isti podržati jedino pod uslovom da Vlada Federacije BiH da pozitivno mišljenje na ovaj Prijedlog Zakona, detaljnije pojašanjenje dao je predstavnik predlagača, direktor Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji BiH. U raspravi koja je uslijedila učestvovali su svi članovi Odbora zauzevši stav da bi Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji privatizacije privrednih društava i banaka u FBiH trebao biti prvi korak za uspostavu što boljeg i efikasnijeg funkcionisanja Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji BiH.

Nakon što je predstavnik predlagača dao dodatne odgovore na pitanja, Odbor je jednoglasno donio sljedeći

Z a k lj u č a k

 

  • Odbor za denacionalizaciju i privatizaciju Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH prihvata Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji privatizacije privrednih društava i banaka u FBiH, predlagača Ismeta Osmanovića, te predlaže Domu da ovaj Zakon usvoji.

 

  1. Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji BiH za period januar – juni 2019. godine

 

Uvodno izlaganje dao je predstavnik predlagača, direktor Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji BIH te detaljnije prezentirao predloženi materijal. Nakon što je pojedinačno obrazložio sve revidirana privredna društva i banke za period januar - juni 2019. godine, članovi Odbora nisu imali primjedbi na ponuđeni materijal, te je potom Odbor donio sljedeći

 

Z a k lj u č a k

 

  • Odbor za denacionalizaciju i privatizaciju Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH prima na znanje i prihvata Informaciju o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji Bosne i Heregovine za period januar – juni 2019. godine.

 

4. Tekuća pitanja

 

O ovoj tački dnevnog reda Odbor nije raspravljao, pa su inicijative, prijedlozi i informacije koje bi eventualno bile upućene Odboru ostavljene za raspravu na sljedećoj sjednici Odbora.

 

U skladu sa članom 53. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH za izvjestioca određen je Ivica Pavković, predsjednik Odbora.

 

                                                                                                       PREDSJEDNIK ODBORA

                                        Ivica Pavković