09. April. 2019.

Odbor za denacionalizaciju i privatizaciju Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, na Konstituirajućoj sjednici, održanoj 09.04.2019. godine, razmatrao je sljedeći

 

DNEVNI RED

 

  1. Konstituisanje Odbora za denacionalizaciju i privatizaciju Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine;
  2. Informacija o izvršenim revizijama privatizacije društvenog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji Bosne i Hercegovine za period juli – decembar 2018. godine;
  3. Izvještaj o izvršenju Programa rada Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji BiH za 2018. godinu;
  4. Tekuća pitanja.

 

Na osnovu člana 44. st. 1. i 2., a u vezi sa članom 72. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, Odbor za denacionalizaciju i privatizaciju Domu podnosi sljedeći

 

I Z V J E Š T A J

 

  1. Konstituisanje Odbora za denacionalizaciju i privatizaciju Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

 

Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Odbora istakao je da smatra za shodnim prvenstveno predstavljanje svih članova Odbora. Predsjednik Odbora zahvalio se prisutnim članovima, te potom pročitao dnevni red kojeg su članovi Odbora jednoglasno usvojili. Konstatirano je također da bi Odbor u narednom periodu trebao raditi timski što su članovi Odbora jednoglasno podržali. Predsjednik Odbora je potom pročitao Odluku o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova radnih tijela Predstavničkog doma Parlementa Federacije BiH, objavljenu u („Službenim novinama Federacije BiH“, broj 3/19) od 23.01.2019. godine, te je nakon toga istaknuo da je Odbor kao radno tijelo Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH konstituisan objavom u Službenim novinama Federacije BiH.

Članovi Odbora su primili na znanje pomenutu Odluku, jednoglasno je prihvatili, te je time konstituisan Odbor za denacionalizaciju i privatizaciju Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, čime su se stekli uvjeti za daljnji rad i odlučivanje.

 

 

  1. Informacija o izvršenim revizijama privatizacije društvenog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji Bosne i Hercegovine za period juli – decembar 2018. godine

 

Uvodne napomene o Informaciji o izvršenim revizijama privatizacije društvenog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji Bosne i Heregovine za period juli – decembar 2018. godine dao je predsjednik Odbora, a predstavnik predlagača – direktor Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji BiH detaljnije je prezentirao predloženi materijal. U široj raspravi koja je uslijedila i u kojoj su učestvovali svi članovi Odbora istaknuti su općenito problemi sa kojima se susreće Agencija u provođenju revizije privatizacije prvenstveno zbog nedostatka ljudskih resursa, a potom i ključnih zakonskih propisa koje je neophodno izmijeniti i dopuniti kako bi Agencija efikasnije obavljala svoj posao. Naročito je istaknuto pitanje Zakona o upravnom postupku Federacije BiH koji ne prepoznaje u svom sadržaju „institut revizije“ kao bitnu pretpostavku u procesu revizije privatizacije kod dostavljanja dokumentacije privrednih društava.

Nakon pojašnjenja od strane predstavnika predlagača, određenih dilema i odgovora na neka od pitanja, Odbor je jednoglasno donio, te predlaže Domu da usvoji sljedeće

 

Z a k lj u č k e

 

  1. Odbor za denacionalizaciju i privatizaciju Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH prihvata Informaciju o izvršenim revizijama privatizacije društvenog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji Bosne i Heregovine za period juli – decembar 2018. godine.
  2. Odbor za denacionalizaciju i privatizaciju Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine traži od predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine da na prvoj narednoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH uvrsti kao tačku dnevnog reda „Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji privatizacije privrednih društava i banaka u FBiH“.

 

Obzirom da je Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH, na 27. redovnoj sjednici održanoj 19. juna 2018. godine kao 14. tačku dnevnog reda uvrstio pomenuti Prijedlog zakona, a zbog prekida sjednice Predstavničkog doma nije došlo do rasprave po ovoj tački dnevnog reda, Odbor za denacionalizaciju i privatizaciju Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine stoga smatra za shodnim, a zbog važnosti, da se Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji privatizacije privrednih društava i banaka u Federaciji BiH uvrsti na prvoj narednoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

 

  1. Izvještaj o izvršenju Programa rada Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji BiH za 2018. godinu

 

Uvodno izlaganje o ovoj tački dnevnog reda podnio je predsjednik Odbora. Nakon što je predstavnik Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji BiH detaljnije obrazložio ponuđeni materijal uslijedila je diskusija članova Odbora.

Odbor je jednoglasno podržao i Domu predlaže da usvoji Izvještaj o izvršenju Programa rada Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji BiH za 2018. godinu.

 

  1. Tekuća pitanja

 

U okviru ove tačke dnevnog reda nije bilo rasprave, ali je konstatirano da sve inicijative, prijedlozi i informacije koje bi eventualno trebale biti dostavljene Odboru budu razmatrane na narednoj sjednici Odbora.

 

U skladu sa članom 53. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH za izvjestioca određen je Ivica Pavković, predsjednik Odbora.

 

                                                                                                       PREDSJEDNIK ODBORA

                                      Ivica Pavković