04. Decembar. 2019.

Na osnovu člana 49. stav 3, a u vezi sa članom 70. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH , sazivam osmu (8.) sjednicu Odbora za energetiku, rudarstvo i industriju Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH za srijedu, 04.12.2019. godine , sa početkom rada u 09 : 30 sati.

 

 Za nadolazeću sjednicu predlažem sljedeći:

 

D N E V N I   R E D

  1. Usvajanje Zapisnika sa sedme (7) sjednice  Odbora za   energetiku, rudarstvo i industriju;
  2. Inicijativa za imenovanje tijela i definiranje modela monitoringa utroška sredstava na Projekat Termoelektrana Blok 7 (predlagač: gosp Mirsad Čamdžić);
  3. Razno.

 

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta Federacije BiH u Sarajevu, ul. Hamdije Kreševljakovića br.3. (Ovalna sala Gradskog vijeća 109/I)

PREDSJEDNIK ODBORA

SAFER DEMIROVIĆ s.r