17. Decembar. 2019.

Na osnovu člana 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

 

S A Z I V A M

 

9. redovnu sjednicu  Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za utorak i srijedu, 17. i 18. decembar 2019. godine u 10 sati.

 

Za  9. redovnu sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I   R E D

 

  1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trezoru u FBiH – hitni postupak,
  2. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o doprinosima – hitni postuapk,
  3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u FBiH -  hitni postupak,
  4. Prijedlog Budžeta FBiH za 2020. godinu – hitni postupak,
  5. Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2020. godinu – hitni postupak,
  6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu i procjenu plana za 2021. i 2022. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu,
  7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu i Odluku o načinu izvršavanja Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2020. godinu
  8. Prijedlog Finansijskog plana-Budžeta FERK-a za 2020. godinu.

 

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića br. 3.

 

Na osnovu člana 96. stav 4. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

SAZIVAM

6. vanrednu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, koja će biti održana u utorak, 17.12.2019. godine u 10 sati.

Za 6. vanrednu sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1. a) Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju, hitni postupak

b) Informacija o produženju važenja Srednjoročne strategije razvoja poljoprivrednog sektora u FBiH za peridod 2015. – 2019. godine do kraja 2020. godine

2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu

3. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj za realizaciju Projekta Živinice regionalna deponija za kruti otpad

4. Prijedlog Odluka o izmjeni Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj za realizaciju Projekta Poboljšanje energetske efikasnosti u JU Kantonalna bolnica Zenica,

5. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu i Projektu između Kreditanstalt fur Wiederaufbau Frankfurt na Majni i Bosne i Hercegovine i Federacije BiH i Javnog preduzeća Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar za realizaciju Projekta rehabilitacija i modernizacija crpno-akumulacijske hidroelektrane Čapljina.

 

NAPOMENA: Umjesto najavljene dopune dnevnog reda zakazujemo ovu vanrednu sjednicu, jer su u pitanju materijali čije usvajanje je hitno, a obrazloženje hitnosti Vlada FBiH će dostaviti naknadno. Nakon završetka 6. vanredne sjednice bit će održana 9. redovna sjednica Predstavničkog doma.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića br. 3.

S poštovanjem,

PREDSJEDAVAJUĆI

Mirsad Zaimović