09. Januar. 2019.

Na osnovu člana 49.stava 3.Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, sazivam 1. sjednicu Privremene komisije za izbor i imenovanje Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine  za srijedu, 09.01.2019.godine , sa početkom rada u 09,30 sati.

 

Za sjednicu predlažem slijedeći.

 

D N E V N I  R E D

 

  1. Prijedlog kandidata za izbor dopredsjedavajućeg   Predstavničkog doma
  2. Prijedlog sastava radnih tijela Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BIH.

 

 

 

Sjednica će biti održana u Sarajevu, , u zgradi Parlamenta Federacije BiH, Hamdije Kreševljakovića br.3., u kabinetu potpredsjedavajućih Doma, soba 103/I.

PREDSJEDNIK PRIVREMENE

KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJE

Damir Mašić, s.r.